Főoldal » Hírek » Órákkal a szóváltás után halálra késelte munkatársát – FOTÓVAL

A sér­tett szóvá tette, hogy a han­gos zené­től nem tud alud­ni, mun­ka­tár­sa órák­kal később halál­ra szur­kál­ta. A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tést indítványozott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy huszon­két éves ukrán ven­dég­mun­kás - 2019. augusz­tus 10-én az egyik buda­pes­ti mun­kás­szál­lón tar­tóz­ko­dott. A vád­lot­tat alkal­ma­zó cég fog­lal­koz­tat­ta a sér­tett fér­fit is. A fér­fi­ak este han­gos szó­vál­tás­ba keve­red­tek, mert a vád­lott és tár­sa­sá­ga zene­hall­ga­tá­sa miatt a sér­tett nem tudott aludni.

A sér­tett később elaludt, a vád­lott azon­ban - a szó­vál­tás után több mint három órá­val - a sér­tett­hez ment, és a fel­éb­re­dő fér­fit kés­sel test­szer­te meg­szur­kál­ta. A sér­tett igen rövid időn belül éle­tét vesz­tet­te, őt sem­mi­lyen orvo­si beavat­ko­zás nem ment­het­te volna meg. A táma­dó a hely­szín­ről elszö­kött, azon­ban a Buda­pes­ti Rendőrfő-kapitányság a gyors és ala­pos fel­de­rí­té­se alap­ján még aznap dél­után elfog­ták az országhatáron.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. Az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tést és kiuta­sí­tást indít­vá­nyo­zott a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szemben.

A rend­őr­ség által a hely­szí­nen készí­tett fotó az alábbi: