Főoldal » Hírek » Orgazdáival együtt bukott le a visszaeső betörő - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy hét lefor­gá­sa alatt két bolt­ból és egy magán­ház­ból is lopott Kis­kun­ha­la­son. A ház­ból mil­li­ós érték­ben hozott el arany­ék­sze­re­ket, ame­lye­ket két orgaz­da tár­sá­nak adott tovább.

 A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső hely­bé­li férfi – az ügy első­ren­dű vád­lott­ja – 2022 októ­be­ré­ben egy héten belül követ­te el a lopá­so­kat. Elő­ször besur­rant egy takar­mány­bolt iro­da­he­lyi­sé­gé­be és onnan ellop­ta a sér­tett 200.000 forint­nyi kész­pén­zét vala­mint ira­ta­it tar­tal­ma­zó pénz­tár­cá­ját. Négy nap­pal később a férfi befe­szí­tet­te egy hús­bolt abla­kát, azon át bemá­szott az üzlet­be ahon­nan a pénz­tár­gép­ből 85.000 forint kész­pénzt vett el, vala­mint magá­hoz vett 7 rúd sza­lá­mit is. A sike­res betö­ré­sen fel­buz­dul­va más­nap ugyan­úgy betört a hús­bolt­ba. Ekkor a 11.000 forint kész­pénz mel­lett két tele­font és külön­fé­le hús­áru­kat tulaj­do­ní­tott el, több mint 100.000 forint értékben.

Leg­na­gyobb zsák­má­nyát az utol­só elkö­ve­tés során ejtet­te, ekkor egy magán­ház­ba tört be. A ház hátsó abla­kát tokos­tól kibon­tot­ta, majd a bezárt háló­szo­ba ajta­ját is fel­fe­szí­tet­te és a szo­bát ala­po­san átku­tat­ta. A háló­szo­bá­ból végül közel két­mil­lió forint érték­ben vitt el női és férfi arany­ék­sze­re­ket, emel­lett zálog­je­gye­ket és egy mobil­te­le­font is zsákmányolt.

A férfi az arany­ék­sze­re­ket azon­nal egyik tár­sá­hoz – az ügy másod­ren­dű vád­lott­já­hoz – vitte, aki azo­kat elrej­tet­te, majd egy részü­ket érté­ke­sí­tet­te is. A zálog­je­gye­ket és az éksze­rek egy részét végül az ügy har­mad­ren­dű vád­lott­ja sze­rez­te meg. Mind­két elkö­ve­tő tudott arról, hogy az álta­luk meg­szer­zett tár­gyak a férfi által elkö­ve­tett lopás­ból származnak. 

Az ügyész­ség az első­ren­dű vád­lot­tat négy rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel, míg két tár­sát pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádol­ja és velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az aláb­bi fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­ne­in készültek.