Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Orgazdának adta ki magát a vendéglős, hogy lebuktathassa a betörőt

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 26 éves fia­tal­em­ber­rel szem­ben, aki raj­ta­vesz­tett azon, hogy rosszul válasz­tot­ta meg, kinek adja el az álta­la lopott holmit.

A mun­ka­nél­kü­li vád­lott 2018 júni­u­sá­ban össze­ve­szett a barát­nő­jé­vel, aki elküld­te őt a ház­tól, így átme­ne­ti­leg haj­lék­ta­lan­ná vált. Napo­kig Eger­ben csa­var­gott, és a sza­bad ég alatt éjsza­ká­zott, majd egy dél­után úgy dön­tött, hogy betör abba a rak­tár­épü­let­be, mely­nek köze­lé­ben aznap éppen aludt. Ennek meg­fe­le­lő­en, az egyik ablak­ról lefe­szí­tet­te a rácsot, beütöt­te az üve­get, és bemá­szott a rak­tár­ba, mely­ben a sér­tett rész­ben a koráb­bi ven­dég­lá­tó­ipa­ri tevé­keny­sé­ge során hasz­nált külön­fé­le dol­ga­it tárol­ta. A vád­lott ezek közül eltu­laj­do­ní­tott egy neon­nal vilá­gí­tó rek­lám­táb­lát, amit nyom­ban át is vitt a szem­köz­ti sörö­ző­be, hogy ott eladás­ra kínál­ja fel. A ven­dég­lős azon­ban azon­nal fel­is­mer­te a táb­lát, hiszen koráb­ban sok­szor látta már azt egy­ko­ri kol­lé­gá­ja cégé­re­ként kint, az utcán. Ezért szín­leg érdek­lő­dést muta­tott a lopott holmi iránt, melyért - rövid alkut köve­tő­en - 2.500 Ft-ot fize­tett azzal, hogy szí­ve­sen vásá­rol­na hason­ló dol­go­kat a jövő­ben is.

A tol­vaj elé­ge­det­ten távo­zott a sörö­ző­ből, és vissza­tért a rak­tár­ba, hogy onnan újabb tár­gya­kat hoz­zon el a jó üzlet remé­nyé­ben. Koráb­bi vevő­je azon­ban tit­kon követ­te őt, miköz­ben tele­fo­non érte­sí­tet­te a sér­tet­tet és a rend­őr­sé­get is. Utób­bi­ak kiér­ke­zé­sé­ig egy isme­rő­sé­vel közö­sen őrt állt a betört ablak alatt, hogy a vád­lott ne tud­jon eltá­voz­ni a hely­szín­ről. A tet­ten ért betö­rőt - aki hiába kérte, hogy enged­jék kimász­ni - végül elfog­ták, és elő­ál­lí­tot­ták a kapi­tány­ság­ra, ahol még aznap gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

A lopás­sal oko­zott kár rész­ben a tet­ten­érés­kor, részen rövid­del később meg­té­rült, mivel a ven­dég­lős az álta­la meg­vett rek­lám­táb­lát is vissza­ad­ta a sértettnek.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja az elkö­ve­tőt, aki­vel szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, és rész­le­ges vagyon­el­kob­zás­ra is indít­ványt tett.