Főoldal » Archív » Orgazdaság miatt emelt vádat a Budapesti Nyomozó Ügyészség - VIDEÓVAL

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­sé­re indult ügy­ben egy ismert buda­pes­ti üzlet­em­bert és annak bűn­tár­sát egy eltu­laj­do­ní­tott luxus­au­tó­val kap­cso­lat­ban elkö­ve­tett orgaz­da­ság­gal vádol­ja az ügyészség.

A vád­irat sze­rint isme­ret­len sze­mély 2017. feb­ru­ár 1-jéről 2017. feb­ru­ár 2-ára vir­ra­dó­ra egy III. kerü­le­ti par­ko­ló­ból eltu­laj­do­ní­tott egy, Magyar­or­szág­ra egy nap­pal koráb­ban beho­zott, jelen­tős érté­kű gép­jár­mű­vet - az autót szál­lí­tó teher­gép­ko­csi­val együtt. A két gép­jár­mű együt­tes érté­ke mint­egy 40 mil­lió forint volt.

Az ello­pott luxus­au­tó nagy érté­kű gép­ko­csik bér­be­adá­sá­val fog­lal­ko­zó cég tulaj­do­ná­ban állt, amely­nek veze­tő­je meg­bí­zott egy kiter­jedt kap­cso­lat­rend­szer­rel bíró – magán­nyo­mo­zás­sal is fog­lal­ko­zó – fér­fit azzal, hogy siker­díj elle­né­ben talál­ja meg neki az autót. A férfi olyan infor­má­ci­ó­hoz jutott, misze­rint a gép­ko­csi eltu­laj­do­ní­tá­sá­val egy Pest megyei ille­tő­sé­gű férfi hoz­ha­tó össze­füg­gés­be. Erre tekin­tet­tel, a vád sze­rint, egy tár­sá­val fel­ke­res­te annak csa­lád­ját, és fenye­ge­tés­sel rábír­ták az egyi­kő­jü­ket arra, hogy árul­ja el a kere­sett férfi tar­tóz­ko­dá­si helyét. A fér­fit ezután meg­ta­lál­ták, aki azon­ban tagad­ta, hogy köze lett volna az autólopáshoz.

Az autó meg­ta­lá­lá­sá­val meg­bí­zott, fenye­ge­tő­ző fér­fit (IV. rendű vád­lott) és tár­sát (III. rendű vád­lott) a fen­ti­ek miatt kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­vel vádol­ta meg az ügyészség.

Mind­eköz­ben az ügy I. rendű vád­lott­ja tudo­mást szer­zett az ello­pott luxus­au­tó­ról, vala­mint arról is, hogy a gép­ko­csit egy, a tulaj­do­nos által meg­bí­zott férfi (a IV. rendű vád­lott) kere­si. A vád sze­rint fel­ke­res­te, és közöl­te vele, hogy anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért cse­ré­be az autót vissza tudja hozat­ni. Mind­eh­hez egy társa, egy buda­pes­ti üzlet­em­ber (II. rendű vád­lott) köz­re­mű­kö­dé­sét kérte, aki­nek ezért cse­ré­be 500.000 forin­tot ígért.

Az I. rendű és II. rendű vád­lott ezután egy talál­ko­zó alkal­má­val a másik fél­nek azt az aján­la­tot tette, hogy  az eltu­laj­do­ní­tott autót 3.500.000 forin­tért cse­ré­be szer­zik vissza. Az egyez­te­té­sek során végül abban álla­pod­tak meg, hogy az eltu­laj­do­ní­tott gép­ko­csi vissza­szer­zé­sért 500.000 forin­tot kapnak.

Az autó átadá­sa 2017. feb­ru­ár 19-én tör­tént meg Esz­ter­gom kül­te­rü­le­tén. Ezután a ter­hel­te­ket a nyo­mo­zók - egyi­kü­ket a Buda­pest Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­té­ren - elfogták.

Az üggyel kap­cso­lat­ban köz­zé­tett fel­vé­te­lek a koráb­bi ügyész­sé­gi saj­tó­anyag aláb­bi lin­kén elérhetők:

https://ugyeszseg.hu/orgazdasag-miatt-vett-orizetbe-ket-ferfit-a-budapesti-nyomozo-ugyeszseg-video-hamarosan/