Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Őrizet alatt bíróság előtt feleltek az ittas sofőrök - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség az elmúlt hét­vé­gén meg­tar­tott nagy­sza­bá­sú rend­őr­sé­gi ellen­őr­zé­sen fenn­akadt ittas sofő­rö­ket az őri­zet 72 órás tar­ta­ma alatt bíró­ság elé állította.

Az ittas veze­tés a leg­gya­ko­ribb és leg­ve­szé­lye­sebb köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mény, ami szá­mos súlyos, halá­los bal­ese­tet oko­zott már az uta­kon. Aki itta­san ül a volán mögé, a saját és mások éle­tét is veszélyezteti.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség a rend­őr­ség­gel együtt­mű­köd­ve kiemelt figyel­met for­dít az ittas veze­tők elle­ni hatá­ro­zott fel­lé­pés­re. Az elmúlt hét­vé­gén meg­tar­tott cél­zott rend­őr­sé­gi ellen­őr­zé­sen kiszűrt sofő­rök – 2 férfi és 1 nő – Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban úgy vezet­ték jár­mű­ve­i­ket, hogy szer­ve­ze­tük­ben köze­pes illet­ve nagyobb mennyi­sé­gű alko­hol volt.

Egyi­kük – egy kecs­ke­mé­ti nő – a pén­tek dél­utá­ni csúcs­for­ga­lom­ban súlyo­san ittas álla­pot­ban a pár­hu­za­mos köz­le­ke­dés­re alkal­mas út belső sáv­já­ból úgy kanya­ro­dott jobb­ra, hogy elvé­tet­te és végül a menet­irány sze­rin­ti szem­köz­ti sáv­ban foly­tat­ta útját, ahol neki­üt­kö­zött egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő taxi­nak. A bal­eset során senki nem sérült meg, a taxi­ban azon­ban komoly anya­gi kár keletkezett.

A bíró­ság elé állí­tott férfi sofő­rök köze­pes illet­ve súlyos fok­ban vol­tak itta­sak, ami­kor a rend­őrök ellen­őriz­ték őket.

Az ügyész­ség mind­há­rom sofőrt az őri­zet 72 órás tar­ta­ma alatt - hét­főn és ked­den – ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság a vád­lot­ta­kat az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki és a bal­ese­tet is okozó nőt 360 ezer forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 2 évre a jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tot­ta. A másik két vád­lot­tal szem­ben a bíró­ság 190- illet­ve 240 ezer forint pénz­bün­te­tést sza­bott ki, továb­bá vala­mennyi jár­mű­ka­te­gó­ria tekin­te­té­ben 1 év 4 hónap illet­ve 1 év 10 hónap­ra eltil­tot­ta a járművezetéstől.