Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Őrizetbe vétel nemzetközi korrupciós ügyben - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a kül­föl­di hiva­ta­los sze­mély vonat­ko­zá­sá­ban üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zá­sa során őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indítványozta.

A nyo­mo­zó főügyész­ség továb­bi bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se és az elkö­ve­tő elfo­gá­sa érde­ké­ben kuta­tást és lefog­la­lást vég­zett, majd egy sze­mélyt gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint egy magyar férfi 2020-2022. évek­ben azt ígér­te több kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú sze­mély­nek, hogy részük­re anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért cse­ré­be külön­bö­ző afri­kai orszá­gok tiszt­vi­se­lő­in keresz­tül elin­té­zi, hogy ezen orszá­gok­tól tisz­te­let­be­li kon­zu­li pozí­ci­ót kapjanak.

Egyi­kük – miu­tán az ügy­in­té­zés fejé­ben mint­egy 50 ezer eurót átutalt a fér­fi­nak – egy afri­kai ország­tól tisz­te­let­be­li kon­zu­li címet is kapott, míg a másik sze­mély által átutalt 10 ezer euró elő­leg nem volt ele­gen­dő az ügy­in­té­zés megindításához.

A magyar állam­pol­gár­sá­gú férfi ezen felül a saját, nem Magyar­or­szág­hoz köt­he­tő nem­zet­kö­zi tiszt­sé­gei elnye­ré­se, illet­ve meg­tar­tá­sa érde­ké­ben is adott át jog­ta­lan előnyt egy kül­föl­di ország magas beosz­tá­sú hiva­ta­los tisztviselőinek.

A nyo­mo­zó főügyész­ség elren­del­te a férfi őri­ze­tét – aki gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa alkal­má­val tagad­ta a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét – és indít­vá­nyoz­ta  letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a mai napon fog dönteni.