Főoldal » Hírek » Őrizetbe vétele alatt állították bíróság elé a kocsmai verekedőt - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban – az elfo­gá­sá­tól szá­mí­tott har­ma­dik napon – állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fia­tal fér­fit, aki több­ször meg­ütöt­te vita­part­ne­rét egy kapos­vá­ri vendéglátóhelyen.

A vád sze­rint a huszon­éves férfi 2021 augusz­tu­sá­ban a kora esti órák­tól sze­szes italt fogyasz­tott egy presszó­ban, ami­től erő­sen ittas lett, visel­ke­dé­se pedig agresszív­vá vált. A vád­lott szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy másik fér­fi­val, akit dühé­ben az ital­bolt tera­szán, a többi ven­dég jelen­lé­té­ben a fel­ső­tes­tén és az arcán is meg­ütött, ami­től a bán­tal­ma­zott férfi a föld­re esett.

A vád­lott a hely­színt még a bán­tal­ma­zást köve­tő rend­őri intéz­ke­dést meg­elő­ző­en elhagy­ta, azon­ban a kapos­vá­ri nyo­mo­zók rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és őri­zet­be vet­ték, elle­ne a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség még az őri­zet­be vétel 72 órás idő­tar­ta­ma alatt vádat emelt.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a 2020. augusz­tus 18-án meg­tar­tott tár­gya­lá­son a fér­fit a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek, és vele szem­ben hat hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban egy évre fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést sza­bott ki. Az íté­let jogerős.

Az ese­mé­nye­ket a ven­dég­lá­tó­hely biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te, mely­nek fel­vé­te­le a követ­ke­ző lin­ken érhe­tő el: https://www.facebook.com/watch/?v=387146719640065