Főoldal » Hírek » Őrizetbe vétele alatt állítottak bíróság elé egy vádlottat, aki kifosztott egy padon alvó embert Siófokon

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban - az elfo­gá­sá­tól szá­mí­tott két napon belül - bíró­ság elé állí­tot­ta azt a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű 35 éves fér­fit, aki egy padon alvó sér­tett érté­ke­it vette el Sió­fo­kon.

A vád­lott, aki 2020 júni­u­sá­ban sza­ba­dult koráb­bi – szin­tén kifosz­tás miatt kisza­bott – bör­tön­bün­te­té­sé­ből, 2020 augusz­tu­sá­nak utol­só hét­vé­gé­jén Sió­fo­kon fel­fi­gyelt a sér­tett­re, aki egy átmu­la­tott éjsza­ka után ittas­sá­ga miatt elaludt egy padon.

A vád­lott ekkor a sér­tett­hez lépett, majd egy lám­pá­val az arcá­ba vilá­gít­va meg­győ­ző­dött arról, hogy való­ban alszik, ezután pedig a férfi véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­va átku­tat­ta a ruhá­za­tát, mely­ből pénz­tár­cát, kész­pénzt, mobil­te­le­font és sze­mé­lyes okira­to­kat vett magá­hoz.

A sió­fo­ki rend­őrök azon­ban néhány órán belül elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a vád­lot­tat, aki ellen a Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség még az őri­zet­be vétel 72 órás idő­tar­ta­ma alatt vádat emelt.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a 2020. augusz­tus 31-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son a fér­fit a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek, és vele szem­ben 5 év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést és 6 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki. Az íté­let ellen az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, míg a véde­lem eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett, és mivel az íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, ezért az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát is elren­del­te.