Főoldal » Archív » Őrizetbe vételek a mórahalmi un. Mini Hungary Park ügyében

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a mai napon indít­ványt tett két férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak és egy férfi házi őri­ze­té­nek elren­de­lé­sé­re a nyo­mo­zá­si bíró felé az un. ”Mini Hun­gary Park” ügyében.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a Móra­ha­lom kül­te­rü­le­tén léte­sí­ten­dő és az 1910-es álla­po­to­kat tük­rö­ző emlék­park meg­va­ló­sí­tá­sá­val össze­füg­gés­ben a beru­há­zó cég ügy­ve­ze­tő­je, a vele vál­lal­ko­zá­si szer­ző­dés­ben álló gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő­je, ille­tő­leg az álla­mi­lag támo­ga­tott pro­jekt műsza­ki ellen­őri fel­ada­ta­it ellá­tó sze­mély egy­más­sal össze­játsz­va mint­egy 550 mil­lió forint nagy­sá­gú vagyo­ni hát­rányt kísé­relt meg okoz­ni az Euró­pai Unió, illet­ve a magyar állam költ­ség­ve­té­sé­nek. A gyanú sze­rint 2013. máju­sa és 2014. júni­u­sa között benyúj­tott kifi­ze­té­si kérel­mek során az elké­szült maket­tek darab­szá­ma, ille­tő­leg a pro­jekt készült­sé­gi foká­ra vonat­ko­zó­an valót­lan tar­tal­mú doku­men­tu­mo­kat nyúj­tot­tak be és valót­lan nyi­lat­ko­za­to­kat tet­tek, mellyel a DARFÜT-t folya­ma­to­san meg­té­vesz­tet­ték a pro­jekt valós készült­sé­gi foka, ille­tő­leg a támo­ga­tás össze­gé­nek fel­hasz­ná­lá­sá­val kap­cso­lat­ban. Ezen valót­lan okira­tok­ra hivat­koz­va el nem vég­zett mun­kák­ra, és be nem szer­zett dol­gok­ra is kér­ték a támo­ga­tá­sok kifi­ze­té­sét, ille­tő­leg a már kifi­ze­tett támo­ga­tá­sok elszámolását.

Gya­nú­sí­tot­tak cse­lek­mé­nyé­vel össze­füg­gés­ben az álla­mi költ­ség­ve­tést, ille­tő­leg az uniós költ­ség­ve­tést tény­le­ge­sen 436 mil­lió forint vagyo­ni hát­rány érte, amely­ből a vég­re­haj­tá­si eljá­rás során mint­egy 50 mil­lió forint térült meg, figye­lem­mel arra is, hogy az utol­só, un. záró kifi­ze­té­si cso­ma­got a támo­ga­tó nem fogad­ta el. Az ellen­őr­zé­sek során tapasz­talt sza­bály­ta­lan­sá­gok miatt 2015. feb­ru­ár 2. nap­ján elállt a szer­ző­dés­től, és az addig kifi­ze­tett összeg vissza­fi­ze­té­sé­re köte­lez­te a beruházót.

A külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult nyo­mo­zást a NAV Dél-alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­ság Csong­rád Megyei Bűn­ül­dö­zé­si Osz­tá­lya foly­tat­ja a Csong­rád Megyei Főügyész­ség foko­zott ügyé­szi fel­ügye­le­te mellett.

A főügyész­ség a mai napon indít­ványt tett a beru­há­zó cég, vala­mint a vele vál­lal­ko­zá­si szer­ző­dé­ben álló cég ügy­ve­ze­tő­jé­nek elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán. Továb­bi egy gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban az ügyész­ség házi őri­zet elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt a nyo­mo­zá­si bíró felé.

Az ügyé­szi indít­vá­nyok tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dönteni.