Főoldal » Hírek » Őrizetbe vettek egy budapesti orvost - VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a buda­pes­ti orvos koro­na­ví­rus beteg­ség­ben szen­ve­dők­nek szánt gyógy­sze­rek­kel keres­ke­dett. A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mai napon vég­re­haj­tott nagy­sza­bá­sú akció ered­mé­nye­ként az ügy­ben két embert őri­zet­be vett, több sze­mélyt elő­ál­lí­tott, kihall­ga­tá­suk jelen­leg is folya­mat­ban van.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­de­rí­té­se alap­ján indult ügy­ben, a jelen­le­gi ada­tok alap­ján egy buda­pes­ti kór­ház­ban dol­go­zó olyan orvos érin­tett, aki­nek mun­ka­kö­ré­ből adó­dó­an hoz­zá­fé­ré­se volt a kór­ház­ban COVID-19 vírus­sal fer­tő­zött bete­gek keze­lé­sé­re szol­gá­ló gyógy­sze­rek­hez, ame­lyek kizá­ró­lag a kór­ház­ban, szo­ros orvo­si fel­ügye­let mel­lett adha­tók a bete­gek­nek.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, az orvos, egy koráb­bi páci­en­sé­nek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel, a COVID-19 vírus által oko­zott beteg­ség­ben szen­ve­dők­nek szánt gyógy­sze­re­ket ellen­szol­gál­ta­tá­sért cse­ré­be, rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve, jog­el­le­ne­sen érté­ke­sí­tet­te.

Az orvos a cse­lek­mé­nyé­vel az egész­ség­ügyi intéz­mény kész­le­tét csök­ken­tet­te, és ezál­tal a kór­ház­ban koro­na­ví­rus beteg­ség­ben szen­ve­dők éle­tét, illet­ve egész­sé­gét köz­vet­len veszély­nek tette ki. Ezen túl­me­nő­en azok­nak az egész­sé­ges, gyógy­sze­res keze­lés­re nem jogo­sult sze­mé­lyek­nek az egész­sé­gét is veszé­lyez­tet­te, akik­nek a fenti gyógy­sze­re­ket jog­el­le­ne­sen érté­ke­sí­tet­ték.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mai napon a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat­tal, vala­mint a Készen­lé­ti Rend­őr­ség egy­sé­ge­i­vel együtt­mű­köd­ve össze­han­golt, 11 hely­színt érin­tő - (ház)kutatásokkal egy­be­kö­tött - akci­ót haj­tott végre.

A kuta­tá­sok során az eljá­ró ügyé­szek több hely­szí­nen gyógy­sze­re­ket, vesz­te­ge­tés­sel össze­füg­gés­be hoz­ha­tó kész­pénzt, és egyéb tár­gyi bizo­nyí­té­ko­kat fog­lal­tak le, ame­lyek a fenti bűn­cse­lek­mé­nyek gya­nú­ját alá­tá­masz­tot­ták.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség az ügy­ben eddig össze­sen 5 embert állí­tott elő, két sze­mélyt – köz­tük az orvost – őri­zet­be vett, kihall­ga­tá­suk folya­mat­ban van. Az eset­le­ges sze­mé­lyi sza­bad­sá­got kor­lá­to­zó kény­szer­in­téz­ke­dé­sek indít­vá­nyo­zá­sá­val kap­cso­lat­ban még a mai napon dön­tés lesz.

Az akció során készült vide­ó­fel­vé­tel itt meg­te­kint­he­tő: