Főoldal » Archív » Őrizetbe vettek egy budapesti ügyvédet

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mai napon külö­nö­sen nagy érték­re üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te, ügy­vé­di vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, majd őri­zet­be vette azt a buda­pes­ti ügy­vé­det, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2010. év és 2012. év között több alka­lom­mal kötött leté­ti meg­ál­la­po­dást ügy­fe­le­i­vel, majd az ügy­vé­di letét­ként átvett - fejen­ként tíz­mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó - össze­gek­kel később nem szá­molt el, hanem azzal saját­ja­ként rendelkezett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - őri­zet­be vet­tek egy buda­pes­ti ügyvédet