Főoldal » Archív » Őrizetbe vettek egy pénzügyőrt és egy ügyvédet

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te, hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett bűn­pár­to­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt ápri­lis 17-én gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki, majd őri­zet­be vett egy a Nem­ze­ti Adó-és Vám­hi­va­tal állo­má­nyá­ba tar­to­zó pénz­ügy­őrt, vala­mint egy buda­pes­ti ügyvédet.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04.18. - őri­zet­be vet­tek egy pénz­ügy­őrt és egy ügyvédet