Főoldal » Hírek » Őrizetben a buszon hangoskodó, majd rendőrre támadó férfi - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

Egy férfi a buszon az uta­so­kat inzul­tál­ta, majd a rend­őr­re támadt. A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fit, majd indít­vá­nyoz­ta letartóztatását. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, 2022. már­ci­us 7-én, dél­után, a deb­re­ce­ni férfi egy menet­rend sze­rin­ti buszon uta­zott, és itta­san han­gos­kod­va az uta­so­kat inzul­tál­ta. Mivel nem hagy­ta abba, a buszon utazó rend­őr­tiszt szol­gá­lat­ba helyez­te magát, és rend­őri mivol­tá­nak köz­lé­se, vala­mint szol­gá­la­ti iga­zol­vá­nyá­nak fel­mu­ta­tá­sa mel­lett fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy a rend­za­va­rást fejez­ze be, és száll­jon le. Az uta­zá­si fel­té­te­lek meg­sér­té­sét az autó­busz veze­tő­je is megerősítette.

A férfi ekkor sér­te­get­te és szid­ta a rend­őrt, meg­pró­bál­ta leköp­ni, de végül a követ­ke­ző meg­ál­ló­ban leszállt. Ezután azon­ban meg­for­dult, vissza akart száll­ni, köz­ben a rend­őrt tovább szi­dal­maz­ta, és pró­bál­ta újra leköp­ni, majd ököl­lel arcon ütöt­te. Ekkor a szá­za­dos testi kény­szert alkal­ma­zott a fér­fi­val szem­ben, amit a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság hely­szín­re érke­ző tag­jai átvet­tek, és az elkö­ve­tőt előállították.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te a 36 éves férfi őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, és indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát. Az elkö­ve­tő több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt is több­ször volt már bün­tet­ve, jelen­leg is több bün­te­tő­el­já­rás folyik elle­ne, a sza­bály­sér­té­si nyil­ván­tar­tás­ban 33 szank­ci­o­nált üggyel szerepel.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bűn­cse­lek­mény jel­le­gé­re, a ter­helt sze­mé­lyi körül­mé­nye­i­re, vala­mint az álta­la tanú­sí­tott maga­tar­tás­ra figye­lem­mel nem mel­lőz­he­tő a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elrendelése.

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről ma dönt a Deb­re­ce­ni Járásbíróság.