Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Őrizetben a fának ütköző autó tolvaj - a Csongrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a baksi fér­fi­nak, aki egy napon belül két motort és két autót pró­bált meg eltulajdonítani.

A gyanú sze­rint a férfi 2016. októ­ber 9. nap­já­ra vir­ra­dó estén meg­je­lent tár­sa­i­val egy mind­szen­ti ingat­lan­nál, ahol a kerí­té­sen átmász­va a garázs­ból eltu­laj­do­ní­tot­tak két javí­tás miatt ott tárolt motor­ke­rék­párt. Az egyik motort - miu­tán a váza eltört - útköz­ben hátra hagy­ták, míg a mási­kat később a rend­őrök fog­lal­ták le. A gya­nú­sí­tott még ugyan­ezen az estén tár­sa­i­val ismé­tel­ten Mind­szent­ről eltu­laj­do­ní­tott egy sze­mély­gép­ko­csit úgy, hogy egy tég­lá­val betör­ték az egyik hátsó abla­kot, majd eltör­ték az indí­tó­szer­ke­ze­tet, és meg­pró­bál­ták betol­ni az autót. Ez azon­ban nem sike­rült, ezért az útszé­lén hátra hagy­ták a járművet.

A siker­te­len pró­bál­ko­zás után a város­ban tovább sétál­va meg­lát­tak egy utcán par­ko­ló nyi­tott autót, ami­ben a kulcs is benne volt. A gya­nú­sí­tott és tár­sai beül­tek, és elin­dul­tak Már­tély irá­nyá­ba, de egy fának ütköz­tek, ezért gya­log vissza­in­dul­tak Mindszentre.

Az ügyész­ség a lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult eljá­rás­ban a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán indít­vá­nyoz­ta az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét, figye­lem­mel arra is, hogy a fér­fit vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a közel­múlt­ban több­ször elítél­ték, illet­ve jelen ügy­ben is elfo­ga­tó parancs alap­ján került előállításra.

Az indít­vány tár­gyá­ban a nyo­mo­zá­si bíró a mai napon fog dönteni

Sze­ged, 2016. októ­ber 13.

Dr. Kopasz Zsolt

főügyész

2016. 10. 13. Csongrád