Főoldal » Archív » Őrizetben a két kiskorú gyermekével fajtalankodó vásárhelyi férfi

A vásár­he­lyi férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2012. tava­szá­tól közel egy éven át rend­sze­re­sen faj­ta­lan­ko­dott az alig öt, vala­mint hete­dik élet­évét betöl­tött fia­i­val. Emel­lett a gyer­me­ke­it rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta - veszé­lyez­tet­ve ezzel testi,erkölcsi és érzel­mi fej­lő­dé­sü­ket. A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indítványt.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - őri­zet­ben a fajtalankodó