Főoldal » Archív » Őrizetben a kisfiúval fajtalankodó szentesi férfi

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a mai napon indít­ványt tett a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja felé, hogy ren­del­je el annak a szen­te­si fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2012. decem­ber végé­től közel egy éven át faj­ta­lan­ko­dott egy közel­ben lakó kis­fi­ú­val. A sér­tett a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek idő­sza­ká­ban töl­töt­te be 12. élet­évét, ezért a rend­őr­ség a gya­nú­sí­tot­tat sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te mel­lett sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­té­vel is gya­nú­sít­ja.Őri­zet­ben a fajtalankodó-sajtóközlemény