Főoldal » Hírek » Őrizetben a közlekedési szabálysértést elkövető férfi, aki menekülése közben veszélyeztette a rendőrt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként a férfit.

2021. júli­us 7-én 15 óra körül Mis­kol­con egy férfi köz­le­ke­dé­se során autó­já­val jogo­su­lat­la­nul vette igény­be az autó­bu­szok szá­má­ra fenn­tar­tott for­gal­mi sávot és onnan haj­tott tovább egy kereszteződésben.

A cse­lek­ményt ész­lel­tek a köz­le­ke­dés­ren­dé­sze­ti akci­ó­ban részt vevő rend­őrök, akik meg akar­ták állí­ta­ni a fér­fit, hogy az elkö­ve­tett sza­bály­sér­tés miatt fele­lős­ség­re vonják.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, a rend­őr őrmes­ter a mint­egy 30 méter­re lévő, 30-40 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dő sze­mély­gép­ko­csi elé lépett és annak veze­tő­jét több­ször meg­ál­lás­ra intet­te, ennek azon­ban a férfi nem tett ele­get, és sebes­ség­csök­ken­tés nél­kül haladt a rend­őr irányába.

Ami­kor gép­ko­csi hoz­zá­ve­tő­leg 7,5 méter­re meg­kö­ze­lí­tet­te a rend­őrt, a hiva­ta­los sze­mély, testi épsé­gét félt­ve, ellé­pett a jármű elől, a férfi pedig elme­ne­kült a helyszínről.

A rend­őrök meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zés hasz­ná­la­tá­val üldö­ző­be vet­ték a fér­fit, aki – kivon­va magát az intéz­ke­dés alól – ennek elle­né­re sem állt meg.

A férfi a laká­sa előt­ti útsza­ka­szon par­kolt le, ahol a rend­őrök intéz­ked­ni kezd­tek vele szem­ben, és több­ször fel­szó­lí­tot­ták, hogy áll­jon meg és iga­zol­ja magát. Az elkö­ve­tő a fel­szó­lí­tá­sok­nak tovább­ra sem tett ele­get és az egyik rend­őrt mell­ka­son lökte. A rend­őrök végül testi kény­szer­rel fékez­ték meg a 44 éves fér­fit, majd megbilincselték.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, és indít­vá­nyoz­za letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A fotó a szem­lén készült.