Főoldal » Archív » Őrizetben a pécsi autós ámokfutó

A Pécsi Nyo­mo­zó Ügyész­ség őri­zet­be vette azt a gép­ko­csi­ve­ze­tőt, aki 2014. feb­ru­ár 17-én éjsza­ka Pécs bel­te­rü­le­tén a rend­őri intéz­ke­dés elke­rü­lé­se érde­ké­ben a rend­őrök elől nagy sebes­ség­gel mene­kült, ami­nek követ­kez­té­ben a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrök testi épsé­gét, illet­ve a köz­úti köz­le­ke­dést veszélyeztette.

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - őri­zet­ben pécsi ámok­fu­tó autós