Főoldal » Hírek » Őrizetben a rendőröket fenyegető férfi - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit, és indít­vá­nyoz­ta letartóztatását.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2021. novem­ber 29-én, dél­után egy közép­ko­rú, bor­so­di férfi meg­szeg­te a védel­mi intéz­ke­dé­se­ket, majd ami­kor a bolt­ban figyel­mez­tet­ték a maszk­hasz­ná­lat köve­tel­mé­nyé­re, a garáz­da­ság sza­bály­sér­té­sét követ­te el. A rend­őrök a beje­len­tés nyo­mán intéz­ked­ni kíván­tak a fér­fi­val szem­ben, és az iga­zol­ta­tást köve­tő­en közöl­ték vele, hogy sza­bály­sér­tés elkö­ve­té­se miatt elő fog­ják állí­ta­ni a váro­si rendőrkapitányságra.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi már a ruhá­zat­át­vizs­gá­lás meg­kez­dé­se előtt azzal fenye­get­te a rend­őrö­ket, hogy intéz­ke­dé­sük miatt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fogja őket hami­san meg­vá­dol­ni. A rend­őrök elő­ál­lí­tás cél­já­ból a szol­gá­la­ti gép­jár­mű­be ültet­ték a fér­fit, aki a vele szem­ben tör­té­nő intéz­ke­dés miatt folya­ma­to­san meg­ölés­sel fenye­get­te a járőröket.

A férfi a rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra tör­tént elő­ál­lí­tást köve­tő­en is több­ször bán­tal­ma­zás­sal, meg­ölés­sel fenye­get­te a vele szem­ben eljá­ró hiva­ta­los sze­mé­lye­ket, és azért, hogy a fenye­ge­té­se­i­nek nyo­ma­té­kot adjon, több­ször fel­ug­rott a vára­ko­zó­he­lyé­ül kije­lölt szék­ről, és táma­dó­an fel­lép­ve öklét rázta a rend­őrök irányába.

Mivel a férfi fenye­ge­tés­sel aka­dá­lyoz­ta a rend­őrök jog­sze­rű eljá­rá­sát, a nyo­mo­zó ügyész­ség a 2022. janu­ár 26-án tör­tént elfo­gá­sát köve­tő­en elren­del­te őri­ze­tét, és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

A férfi nem ismer­te el a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és panasszal élt a gya­nú­sí­tás ellen. A gya­nú­sí­tott több­szö­rös vissza­eső, töb­bek között erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt is volt már bün­tet­ve. A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, a  kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban hol­nap dönt  a Deb­re­ce­ni Járásbíróság.

A vide­ón az elfo­gás látható.