Főoldal » Hírek » Őrizetben a rendőröket vesztegető, majd fenyegető külföldi férfi - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt ren­delt el nyo­mo­zást egy szerb férfi ellen.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2021. októ­ber 21-én, haj­nal­ban, egy férfi gép­ko­csi­já­val úgy köz­le­ke­dett Buda­pest bel­vá­ro­sá­ban, hogy több keresz­te­ző­dés­ben a köz­le­ke­dé­si lámpa piros jel­zé­se elle­né­re meg­ál­lás nél­kül áthaladt.

Mind­ezt az adott útsza­ka­szon köz­le­ke­dő rend­őrök ész­lel­ték, majd a köz­úti köz­le­ke­dés sza­bá­lya­i­nak kisebb fokú meg­sér­té­se miatt intéz­ked­tek vele szem­ben. A rend­őrök azt tapasz­tal­ták, hogy a férfi lehe­le­te erő­sen alko­ho­los, majd kér­dé­sük­re nem is vitat­ta, hogy itta­san veze­tett. A rend­őrök az ügye­le­ten keresz­tül alko­hol­szon­dás ellen­őr­zés cél­já­ból továb­bi rend­őri egy­sé­get kér­tek a helyszínre.

Ekkor a szerb férfi meg­kér­dez­te, hogy ez mennyi­be fog kerül­ni, majd azért, hogy az ittas veze­tés sza­bály­sér­té­se miatt – köte­les­sé­gü­ket meg­szeg­ve – a fel­je­len­té­sé­től elte­kint­se­nek, és a hely­szín­ről távoz­has­son, elő­ször 20 eurót aján­lott fel. Miu­tán a rend­őrök vissza­uta­sí­tot­ták, 200, 500, végül 1.000 eurót aján­lott, de a rend­őrök eze­ket sem fogad­ták el.

A férfi a hely­szí­nen az alko­hol­szon­dát nem volt haj­lan­dó meg­fúj­ni, ezért elő­ál­lí­tot­ták az egyik kerü­le­ti rendőrkapitányságra.

A 36 éves férfi az elő­ál­lí­tó helyi­ség­be való befo­ga­dá­sa­kor az őt kísé­rő, koráb­ban vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrö­ket szid­ta, majd azzal fenye­get­te meg, hogy ismer egy szerb bűnö­zőt és elin­té­zi, hogy egy-egy golyót kap­ja­nak a fejükbe.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te a szerb férfi őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki és indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát. A sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés­ről a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság hol­nap dönt.