Főoldal » Hírek » Őrizetben a rendőrökre baltanyéllel, kaszával támadó család - Fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve  elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt ren­delt el nyomozást.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2021. júni­us 28-án, haj­nal­ban egy Hajdú-Bihar megyei tele­pü­lé­sen tar­tott csa­lá­di össze­jö­ve­te­len, csend­há­bo­rí­tás miatt kezd­tek intéz­ked­ni a rend­őrök. A jelen­lé­vők ezen fel­há­bo­rod­tak, és egy­mást her­gel­ve, támo­gat­va a bejá­ra­ti kapu­hoz men­tek, miköz­ben a fia­ta­labb férfi azzal fenye­get­te a rend­őrö­ket, hogy bal­tá­val öli meg őket.

Miköz­ben a két nő tovább kia­bált a rend­őrök­kel, a 29 éves férfi egy bal­ta­nye­let vett magá­hoz, míg báty­ja hát­ra­ment az ingat­lan­ba. Rövid időn belül a 31 éves férfi egy kaszát a feje fölé tart­va tért vissza és a rend­őrök irá­nyá­ba meg­in­dul­va, ket­té­vá­gás­sal, meg­ölés­sel fenye­get­te őket és egy eset­ben lesúj­tott a kaszá­val, de azzal nem ért el senkit.

Ekkor a rend­őrök távoz­tak, majd meg­erő­sí­tő erő­vel tér­tek vissza és négyen foly­tat­ták az intéz­ke­dést. Fel­szó­lí­tot­ták az intéz­ke­dés alá vont sze­mé­lye­ket, hogy működ­je­nek együtt, akik ennek tovább­ra sem tet­tek ele­get. A fér­fi­ak nővé­re és édes­any­juk kia­bál­va szi­dal­maz­ta a rend­őrö­ket és támo­gat­ták csa­lád­tag­ja­i­kat, miköz­ben azok tovább fenye­get­ték a hiva­ta­los sze­mé­lye­ket. Az idő­sebb – bün­te­tett elő­éle­tű – férfi ennek során kije­len­tet­te, hogy meg­öli a rend­őrö­ket és nem érdek­li, ha ezért húsz évre íté­lik. A fia­ta­labb férfi – aki szá­mos alka­lom­mal sze­re­pel szán­dé­kos sza­bály­sér­té­sek elkö­ve­té­se miatt a nyil­ván­tar­tás­ban – pedig azt közöl­te, hogy bal­tát fog a hátuk­ba állí­ta­ni, és az is elhang­zott a részük­ről, hogy ha a rend­őrök bemen­nek az ingat­lan­ba, onnan élve nem jön­nek ki.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te vala­mennyi elkö­ve­tő őri­ze­tét és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki őket. A két nő – akik közül az idő­sebb szin­tén bün­te­tett – bűn­se­géd­ként követ­te el a minő­sí­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­tét, míg a két fér­fi­val szem­ben a nyo­mo­zó ügyész­ség az ember­ölés elő­ké­szü­le­te bűn­tet­té­nek gya­nú­ját is közölte.

Az ügyész­ség vala­mennyi­ük ese­té­ben indít­ványt tett letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­sé­re, amely­nek tár­gyá­ban a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság ma dönt.

A fotók a szem­lén készültek.