Főoldal » Archív » Őrizetben a rendőrökre támadó kutasi férfiak

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyo­mo­zást foly­tat három kuta­si fér­fi­val szem­ben, akik 2017. szep­tem­ber 2-án egy Kuta­son meg­tar­tott ren­dez­vé­nyen rátá­mad­tak az intéz­ke­dő rendőrökre.

A Somogy Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze intéz­ke­dett a három férfi őri­ezt­be véte­le iránt, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki őket cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt.

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­ványt tesz a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sa iránt.