Főoldal » Hírek » Őrizetben a rendőrre támadó borsodi férfiak - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vasár­nap gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az őri­zet­ben lévő két fér­fit, és ma az Ózdi Járás­bí­ró­ság elé állít­ja őket.

2022. már­ci­us 27-én, reg­gel 7 óra­kor a rend­őrök csend­há­bo­rí­tás­ról szóló beje­len­tés miatt egy bor­so­di ingat­la­non intéz­ked­tek – töb­bek között – a ren­dez­vény szer­ve­ző­jé­vel, és közöl­ték, hogy a sza­bály­sér­té­si eljá­rás lefoly­ta­tá­sa miatt elő­ál­lít­ják a rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra. A férfi ezt tudo­má­sul vette, és beült a rend­őr­au­tó jobb hátsó ülé­sé­re.

A ren­dez­vény két részt­ve­vő­je a rend­őri intéz­ke­dést kia­bál­va kifo­gá­sol­ta, a rend­őrö­ket tár­suk elen­ge­dé­sé­re, őt pedig a szol­gá­la­ti gép­ko­csi­ból való kiszál­lás­ra szó­lí­tot­ták fel, eköz­ben agresszí­van meg­in­dul­tak a rend­őr­au­tó felé. A jár­őrök pró­bál­ták távol tar­ta­ni a két fér­fit a gép­ko­csi­tól és fel­szó­lí­tot­ták őket, hogy fejez­zék be. Az egyik férfi erő­tel­je­sen meg­ra­gad­ta a rend­őr zász­lós csuk­ló­ját, míg a másik, a gép­ko­csi hátsó ajta­ját kezd­te rán­gat­ni – ame­lyet eköz­ben a rend­őr törzs­zász­lós pró­bált becsuk­ni –, maga­tar­tá­suk­kal erő­szak­kal aka­dá­lyoz­va tár­suk elő­ál­lí­tá­sát.

Az elkö­ve­tők táma­dó maga­tar­tá­suk­kal csak a rend­őr zász­lós által alkal­ma­zott könny­fa­kasz­tó gáz hatá­sá­ra hagy­tak fel, az elő­ál­lí­tott sze­méllyel a hely­szín­re érke­ző meg­erő­sí­tő erő meg­ér­ke­zé­sét köve­tő­en tud­tak csak elin­dul­ni.

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tők őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a két fér­fit, akik mind­ket­ten tagad­ták a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. Az elkö­ve­tők gya­nú­sí­tás ellen beje­len­tett pana­szát – és egyi­kük őri­zet elren­de­lé­se ellen beje­len­tett pana­szát – a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség eluta­sí­tot­ta.

A nyo­mo­zó ügyész­ség az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott 30 órán belül bíró­ság elé állít­ja a két fér­fit.