Főoldal » Archív » Őrizetben a szexuális erőszakot elkövető csongrádi teniszedző

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a mai napon a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság előtt, hogy ren­del­je el annak a csong­rá­di fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki tenisz­edző­ként dol­goz­va sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el a 10. élet­évét éppen hogy betöl­tő tanít­vá­nya sérel­mé­re. A gyanú sze­rint a csong­rá­di tenisz­ok­ta­tó a tenisz­klub öltö­ző­jé­ben, iro­dá­já­ban, ide­ig­le­nes meden­cé­jé­ben az edzé­se­ket köve­tő­en faj­ta­lan­ko­dott 2013. júni­us eleje és 2013. szep­tem­ber eleje közöt­ti idő­szak­ban a fel­ügye­le­té­re bízott kislánnyal.
A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye