Főoldal » Archív » Őrizetben a több mint 40 kg marihuanát csempésző montenegrói férfi

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja ren­del­je el annak a mon­te­neg­rói fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki több mint 40 kg mari­hua­nát pró­bált meg Magyar­or­szág­ra csempészni. 

 A gyanú sze­rint a férfi 2017. szep­tem­ber 1. nap­ján dél­után 4 óra körü­li idő­ben jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re Rösz­ké­nél az autó­pá­lya határ­át­ke­lő­he­lyen. A belép­te­tés­kor elren­delt téte­les vám­vizs­gá­lat során a gép­ko­csi­ból az alváz­ba elrejt­ve 55 cso­mag, mind­össze­sen mint­egy 40 kg kábí­tó­szer­gya­nús anya­got fog­lal­tak le, amely­ről a gyors­teszt meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy kan­na­biszt tar­tal­maz. Az elsőd­le­ges ada­tok sze­rint a lefog­lalt kan­na­bisz mennyi­sé­ge meg­ha­lad­ja a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó határát. 

 A külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán tett indít­ványt a férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak 1 hónap idő­tar­ta­mi tör­té­nő elrendelésére. 

 Az indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dönteni.