Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Őrizetben egy jászsági férfi, aki baltával támadt a rendőrökre – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a rend­őrük­re bal­tá­val táma­dó fér­fit, és indít­vá­nyoz­ta letartóztatását. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2024. júni­us 18-án, este, csa­lá­di vesze­ke­dés­ről érke­zett beje­len­tés miatt a rend­őrök bemen­tek a jász­sá­gi ingat­lan udva­rá­ra. Itt egy férfi és egy nő kia­bál­tak egy­más­sal, aki­ket erő­sza­kos maga­tar­tá­suk miatt töb­ben igye­kez­tek szét­vá­lasz­ta­ni. A vesze­ke­dők figyel­men kívül hagy­ták a rend­őri fel­szó­lí­tá­so­kat, majd az adat­gyűj­tés­kor a nő meg­rúg­ta az egyik rend­őr alkarját.

A rend­őrök a kapu felé hát­rál­tak, ekkor a férfi egy fél­tég­lát cél­zot­tan a rend­őr felé dobott, aki­nek el kel­lett hajol­nia. Miköz­ben a két rend­őr az ingat­lant elhagy­ta, az elkö­ve­tők verés­sel, ölés­sel fenye­get­ték őket. Ami­kor a rend­őrök az ingat­lan előt­ti szol­gá­la­ti gép­jár­mű­höz értek, a férfi bal­tá­val meg­in­dult felé­jük, miköz­ben han­go­san fenye­ge­tőz­ve meg­ölé­sük­kel fenye­get­te őket. A rend­őr­au­tó­hoz érve a férfi egy pil­la­nat­ra meg­állt, majd a bal­tá­val hado­nász­va hir­te­len nagy len­dü­let­tel meg­in­dult a – folya­ma­to­san hát­rá­ló – hiva­ta­los sze­mé­lyek felé, miköz­ben fel­dúlt álla­pot­ban tovább­ra is azzal fenye­ge­tő­zött, hogy meg­öli őket.

A rend­őrök több­ször fel­szó­lí­tot­ták a táma­dót, hogy tegye le a bal­tát, hagy­jon fel erő­sza­kos maga­tar­tá­sá­val, aki ennek nem tett ele­get. Végül a csa­lád­tag­jai vet­ték ki a bal­tát a kezé­ből, és az idő­köz­ben kiér­ke­ző meg­erő­sí­tő rend­őri egy­ség bilin­csel­te meg.

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség intéz­ke­dett az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő férfi őri­zet­be véte­lé­re, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak, vala­mint ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt, majd indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát. A kény­szer­in­téz­ke­dés­ről a bíró­ság ma dönt.

A gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott nő, – aki sza­bad­lá­bon véde­ke­zik – tár­sá­hoz hason­ló­an nem tett vallomást.