Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Őrizetben egy kislánnyal fajtalankodó férfi

Foko­zott ügyé­szi fel­ügye­le­tet gya­ko­rol a Makói Járá­si Ügyész­ség abban a nyo­mo­zás­ban, amely­ben egy 73 éves apát­fal­vi férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, mert a férfi 2013. nya­rán arra kény­sze­rí­tet­te élet­tár­sa 12. élet­évét éppen hogy betöl­tött kis­lá­nyát, hogy közö­sül­jön vele. A fel­ügye­le­te alatt álló sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt a Csong­rád Megyei Rendőr-főkapitányság előtt folya­mat­ban levő ügy­ben a járá­si ügyész­ség az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja felé, hogy kény­szer­in­téz­ke­dést ren­del­jen el.

saj­tó­köz­le­mény makói fajtalankodó