Főoldal » Hírek » Őrizetben egy rendőri vezető - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja miatt nyo­moz.

A vesz­te­ge­tés és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás­ban a nyo­mo­zó főügyész­ség a héten tíz hely­szí­nen, három sze­mélyt érin­tő­en vég­zett össze­han­golt nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nye­ket, ame­lyek vég­re­haj­tá­sá­ban meg­kö­ze­lí­tő­leg hat­van ügyész és rend­őr vett részt.

A sike­res bűn­ügyi akci­ó­ban a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat, vala­mint a Készen­lé­ti Rend­őr­ség egyen­ru­hás állo­má­nya és a Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda nyo­mo­zói is közreműködtek.

A rend­őr­ség okta­tás­sal és kikép­zés­sel fog­lal­ko­zó önál­ló gaz­dál­ko­dás­ra jogo­sult szer­ve­ze­ti egy­sé­ge egy ingat­lan fel­újí­tá­sá­ra 2021 ápri­li­sá­ban közel 300 mil­lió forint érté­kű meg­hí­vá­sos köz­be­szer­zé­si pályá­za­tot írt ki.

A közölt meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ügy­ben dön­tés­re jogo­sult gaz­da­sá­gi veze­tő és egy osz­tály­ve­ze­tő helyet­tes, – aki a köz­be­szer­zé­si eljá­rás bírá­ló bizott­sá­gá­nak a tit­ká­ra is volt egy­ben – már az eljá­rás elő­ké­szí­té­se során meg­ál­la­po­dott egy vál­lal­ko­zó­val abban, hogy a pályá­za­tot jog­ta­lan előny elle­né­ben olyan módon befo­lyá­sol­ják, hogy azt az adott cég nyer­je el. 

A két hiva­ta­los sze­mély a pályá­zat­ra a későb­bi nyer­tes cég mel­lett olyan továb­bi vál­lal­ko­zá­so­kat hívott fel aján­lat­té­tel­re, ame­lyek tény­le­ge­sen nem kíván­ták elvé­gez­ni az ingat­lan fel­újí­tá­sát, ezért – a későb­bi nyer­tes cég veze­tő­jé­vel egyez­tet­ve – az aján­la­tu­kat maga­sabb összeg­ben nyúj­tot­ták be. Tekin­tet­tel arra, hogy a pályá­zat kiírá­sa során a vál­la­lá­si ár volt elsőd­le­ge­sen a döntő, így a bírá­ló bizott­ság érvé­nyes aján­lat­te­vő­nek a vál­lal­ko­zó cégét java­sol­ta, majd a gaz­da­sá­gi veze­tő, mint dön­tés­re jogo­sult, a pályá­zat nyer­te­sé­nek ezen gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got jelöl­te meg.

Az ügyész­ség az elvég­zett kuta­tá­so­kat és lefog­la­lá­so­kat köve­tő­en, vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa, és ver­senyt kor­lá­to­zó meg­ál­la­po­dás köz­be­szer­zé­si eljá­rás­ban bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a két rend­őr­sé­gi veze­tőt, míg a vál­lal­ko­zót vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt. A vál­lal­ko­zó és az osz­tály­ve­ze­tő helyet­tes beis­me­rő val­lo­mást tet­tek, míg a gaz­da­sá­gi veze­tő meg­ta­gad­ta a vallomástételt.

A nyo­mo­zó főügyész­ség az őri­zet­ben lévő hiva­tá­sos állo­má­nyú gaz­da­sá­gi veze­tő vonat­ko­zá­sá­ban indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, mely­ről a Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa ma dönt.