Főoldal » Hírek » Örökbefogadás kapcsán lépett fel az ügyészség a gyermeki jogok maradéktalan érvényesülése érdekében - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség­hez for­dult az a neve­lő­szü­lő, aki sze­ret­te volna, de nem tudta örök­be­fo­gad­ni a még újszü­lött korá­ban hozzá került, és azóta is álta­la nevelt gyer­me­ket. A Pest Megyei Főügyész­ség vizs­gá­la­tot indí­tott az ügyben.

A neve­lő­szü­lő­ség egy hiva­tás, amely­nek lénye­ge, hogy a neve­lő­szü­lők olyan gyer­me­ket fogad­nak ott­ho­nuk­ba és nevel­nek a gyer­mek éle­té­nek egy idő­sza­ká­ban, de akár hosszú éve­ken keresz­tül, akik vala­mi­lyen okból nem élhet­nek saját csa­lád­juk­ban. A neve­lő­szü­lő­ség célja, hogy a gyer­mek idő­vel vissza­tér­hes­sen ere­de­ti csa­lád­já­ba, vagy örök­be­fo­ga­dó szü­lők­höz kerül­jön. A neve­lő­szü­lő és a gyer­mek kötő­dé­se egy­más­hoz, majd a gyer­mek elen­ge­dé­se a neve­lő­szü­lő­ség ter­mé­sze­tes vele­já­ró­ja. Meg­tör­tén­het azon­ban az is, hogy a neve­lő­szü­lő és a gyer­mek között olyan szo­ros érzel­mi kap­cso­lat ala­kul ki, hogy a neve­lő­szü­lő maga sze­ret­né örök­be fogad­ni a gyermeket.

Ebben az eset­ben a kis­gyer­mek két­he­tes korá­ban került a neve­lő­szü­lő­höz, egy érdi édes­anya eltit­kolt, gon­do­zat­lan ter­hes­sé­gé­ből szü­le­tett gyer­mek­ként. A neve­lő­szü­lő ettől kezd­ve saját csa­lád­já­ban nevel­te. A kis­fi­út két­éves korá­ban egy pár örök­be sze­ret­te volna fogad­ni, amely akkor meg­hi­ú­sult azért, mert az örök­be fogad­ni szán­dé­ko­zó pár elállt ettől a szán­dé­ká­tól. A kis­fiú így a neve­lő­anyu­ka mel­lett maradt. Az eltelt évek alatt köl­csö­nö­sen nagyon mély kötő­dés ala­kult ki közöt­tük, vala­mint a csa­lád többi tagja között. Két évvel később újabb örök­be­fo­ga­dás irán­ti eljá­rás indult, ekkor viszont már a neve­lő­anyu­ka is jelez­te örök­be­fo­ga­dá­si szán­dé­kát. A gyer­mek­kel kap­cso­lat­ba kerü­lő szak­em­be­rek (védő­nő, óvo­da­pe­da­gó­gus) véle­mé­nye az volt, hogy a gyer­mek nagyon kötő­dik a neve­lő­szü­lő­höz és annak csa­lád­já­hoz, tel­jes jogú csa­lád­tag, ott kiegyen­sú­lyo­zott, vidám.

Az örök­be­fo­ga­dás elő­ké­szí­té­se irán­ti eljá­rá­sá­ban viszont az ille­té­kes gyer­mek­vé­del­mi szak­szol­gá­lat arra az állás­pont­ra helyez­ke­dett, hogy nem támo­gat­ja a neve­lő­szü­lő álta­li örök­be­fo­ga­dást, és az ide­gen örök­be­fo­gad­ni szán­dé­ko­zó párok sor­rend­jét is felállították.

A neve­lő­szü­lő ekkor az ügyész­ség­hez for­dult. A Pest Megyei Főügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi jog­kö­ré­ben a gyer­mek érde­ke­i­nek védel­me érde­ké­ben vizs­gá­la­tot indí­tott az ügy­ben. Az ügyész­ség meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy fel­me­rül­het a neve­lő­szü­lő kérel­mé­ben fog­lal­tak, vala­mint a védő­női és óvo­da­pe­da­gó­gu­si véle­mé­nyek alap­ján, hogy a neve­lő­szü­lői csa­lád­hoz szo­ro­san kötő­dő, ott újszü­lött kora óta több, mint négy éve nevel­ke­dő gyer­mek új csa­lád­ba való kihe­lye­zé­se ese­tén súlyos trau­mát élhet meg, őt vissza­for­dít­ha­tat­lan érzel­mi káro­so­dás érhe­ti. Az ügyész­ség fel­hív­ta arra a figyel­met, hogy a szak­szol­gá­lat eljá­rá­sá­ban a gyer­mek érde­ké­ben nem marad­hat el annak a vizs­gá­la­ta, hogy a gyer­me­ket ide­gen sze­mé­lyek álta­li örök­be­fo­ga­dá­sa ese­tén nem érheti-e nagyobb hát­rány (mara­dan­dó lelki sérü­lés), mint az azzal sze­rez­he­tő előnyök.

Mind­ezek után a gyer­mek­vé­del­mi szak­szol­gá­lat a gyer­mek friss szak­ér­tői vizs­gá­la­tát ren­del­te el, amely­ben a pszi­cho­ló­gu­si véle­mény alá­tá­masz­tot­ta azt, hogy a gyer­mek ide­gen szü­lők­höz nem köt­he­tő, nincs úgy­ne­ve­zett „kötő­dé­si kapa­ci­tá­sa,” csak a jelen­le­gi csa­lád­hoz. A gyer­mek érde­ke azt szol­gál­ja, hogy a jelen­le­gi neve­lő­szü­lők­nél marad­jon, ők fogad­ják örök­be. Ezek alap­ján a gyám­ha­tó­ság örök­be­fo­ga­dás enge­dé­lye­zé­se irán­ti eljá­rás indí­tott, amely­ben meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a neve­lő­szü­lő és férje alkal­mas a gyer­mek örök­be­fo­ga­dá­sá­ra, és enge­dé­lyez­te részük­re a kis­fiú örökbefogadását.