Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Örökre megfosztották a szabadságától- a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­se hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség annak a fér­fi­nak, aki néhány hóna­pon belül két embert is megölt.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék 2023. janu­ár 19-én kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a közép­ko­rú fér­fit bűnös­nek mond­ta ki több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben, és őt tény­le­ges élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­sel, női elkö­ve­tő tár­sát pedig 10 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a bűn­tár­sak élet­társ­ként, haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­tat­tak, szál­lás­he­lyük egy sal­gó­tar­já­ni híd alatt volt. 2020 őszén csat­la­ko­zott hoz­zá­juk egy másik haj­lék­ta­lan férfi, aki ittas álla­pot­ban, vissza­té­rő­en sze­xu­á­lis aján­la­tok­kal ost­ro­mol­ta a nőt, aki őt rend­sze­re­sen vissza­uta­sí­tot­ta. 2020 szep­tem­be­ré­ben a nő elpa­na­szol­ta élet­tár­sá­nak, hogy újabb aján­la­tot kapott a hoz­zá­juk köl­tö­zött fér­fi­től. Ekkor az élet­társ az itta­san, mat­ra­con fekvő sér­tet­tet test szer­te hét­szer meg­szúr­ta, majd a kést a nő átvet­te, és még két­szer ő is mell­ka­son szúr­ta a sér­tet­tet, aki ezután per­ce­ken belül elha­lá­lo­zott. A holt­tes­tet a nő elrej­tet­te. Az elkö­ve­tők között az élet­tár­si kap­cso­lat az eset után hama­ro­san meg­sza­kadt, és a nő Német­or­szág­ba távozott.

2021. janu­ár 11-én a koráb­bi erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyei miatt több­ször bün­te­tett férfi egy másik nőis­me­rő­sé­vel szó­ra­ko­zott Sal­gó­tar­ján­ban, mely­nek során leré­sze­ged­tek. Ami­kor a férfi híd alat­ti szál­lás­he­lyé­hez értek, szó­vál­tás­ba keve­red­tek. A férfi dühé­ben ütle­gel­ni kezd­te, majd 12 alka­lom­mal meg­szúr­ta egy kés­sel a nőt, aki a elvér­zett és elhalálozott. 

Az első­fo­kú íté­let ellen a volt élet­tár­sak és védő­ik elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, illet­ve a bün­te­té­sek eny­hí­té­sé­ért fel­leb­bez­tek, míg a hatá­ro­za­tot az ügyész mind­ket­tő­jük ese­té­ben tudo­má­sul vette.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban kibo­csá­tott másod­fo­kú indít­vá­nyá­val kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál az első­fo­kú íté­let hely­ben hagyá­sát, a védel­mi fel­leb­be­zé­sek egy­ide­jű eluta­sí­tá­sá­val. Mind­két elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tás­ban várja bün­te­tő­ügye másod­fo­kú befejezését.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/kihallgatasa-soran-ismert-be-egy-korabbi-gyilkossagot-is-eletfogytiglan-varhat-ra-a-nograd-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye