Főoldal » Archív » Orrcsonttöréssel zárult a munkahelyi konfliktus

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 29 éves fér­fi­val szem­ben, aki rövid­del egy­mást köve­tő­en két alka­lom­mal is, elő­ször a mun­ka­he­lyén, majd a nyílt utcán bán­tal­maz­ta egyik munkatársát.

A vád­lott 2016 októ­be­ré­ben egy hat­va­ni kft. telep­he­lyén az esti műszak alatt keve­re­dett szó­vál­tás­ba egyik kol­lé­gá­já­val, mivel nem tet­szett neki, hogy a sér­tett tar­gon­cá­val akar elmen­ni az üzem­csar­nok egyik végé­ből a másik­ba. A vesze­ke­dés során a férfi letes­sé­kel­te a sér­tet­tet a tar­gon­cá­ról, lök­dös­ni kezd­te, végül beszo­rí­tot­ta az épü­let­ben fel­hal­mo­zott rak­la­pok közé és kirúg­ta a lábát, ami­től a tar­gon­ca­ve­ze­tő a föld­re zuhant. Az eset miatt a vád­lot­tat elbo­csá­tot­ták a munkahelyéről.

Egy hét eltel­té­vel Hat­van bel­vá­ro­sá­ban a vád­lott vélet­le­nül meg­lát­ta volt kol­lé­gá­ját, aki utas­ként ült egy útke­resz­te­ző­dés­ben for­gal­mi okból vára­ko­zó sze­mély­gép­ko­csi jobb első ülé­sén. Az elbo­csá­tott férfi oda­lé­pett az autó­hoz, és a nyi­tott abla­kon át szó nél­kül ököl­lel arcon ütöt­te a mit sem sejtő sér­tet­tet. Ezt látva kiszállt az autó másik utasa, egy nő, aki a meg­tá­ma­dott védel­mé­re kelt, de a vád­lott elle­ne for­dult, és a nya­ká­nál fogva a föld­re rán­tot­ta. Az ese­mé­nyek­nek végül csak a gép­ko­csi veze­tő­je tudott véget vetni.

A sér­tett a fejé­re mért ököl­csa­pás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rést szenvedett.

A vád­lott­nak mind a mun­ka­he­lyén, az üzem­csar­nok­ban, mind a for­gal­mas köz­te­rü­le­ten tanú­sí­tott erő­sza­kos maga­tar­tá­sai alkal­ma­sak vol­tak arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, illet­ve ria­dal­mat keltsenek.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség két rend­be­li garáz­da­ság vét­sé­gé­vel és egy rend­be­li súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őt a nyolc­van­ezer forin­tot meg­ha­la­dó össze­gű bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.