Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Orrtörés vetett véget a mérkőzésnek – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye – videóval

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 2 fér­fi­val szem­ben, akik össze­ve­re­ked­tek egy műfü­ves foci­pá­lyán, amely során egyi­kük élet­tár­sa is súlyo­san megsérült.

A vád sze­rint a 18 éves fia­tal férfi 2022 decem­be­ré­ben egy kapos­vá­ri foci­pá­lyán játék köz­ben szó­vál­tás­ba keve­re­dett 30-as éve­i­ben járó ellen­fe­lé­vel, melyet köve­tő­en több­ször meg­ütöt­ték egy­mást, majd mind­ket­ten a föld­re estek, ahol foly­tat­ták egy­más bántalmazását.

Miu­tán a vád­lot­tak fel­áll­tak és újfent egy­más­ra akar­tak támad­ni, az idő­sebb férfi élet­tár­sa a pályá­ra futott, és – a továb­bi vere­ke­dés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – a fér­fi­ak közé állt. Ekkor azon­ban a fia­ta­labb elkö­ve­tő  2 alka­lom­mal is meg­ütöt­te a nőt, ezzel eltör­te az orrát. A garáz­dá­kat végül a hely­szín­re érke­ző jár­őrök elő­ál­lí­tot­ták a Kapos­vá­ri Rendőrkapitányságra.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a fia­ta­labb fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett, míg a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő idő­sebb tár­sá­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fel­vé­te­len a vere­ke­dés látható.