Főoldal » Archív » Országos betöréssorozat miatt emelt vádat az ügyészség

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 44 éves, több­szö­rös vissza­eső, elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen, aki kilenc megyé­ben köve­tett el betöréseket.

A sal­gó­tar­já­ni rend­őrök 2015 decem­be­ré­ben indí­tot­tak nyo­mo­zást az akkor még isme­ret­len elkö­ve­tő ellen, aki négy sal­gó­tar­já­ni, város­köz­pon­ti lakó­te­le­pi lakás bejá­ra­ti ajta­já­nak zárát meg­ron­gál­ta, majd az ingat­la­nok­ba bejut­va műsza­ki esz­kö­zö­ket, éksze­re­ket, vala­mint nagy össze­gű kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el.

A Nóg­rád megyei nyo­mo­zók a begyűj­tött infor­má­ci­ók alap­ján azo­no­sí­tot­ták a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­tő­jét, majd a fér­fit 2016. decem­ber 6-án az esti órák­ban elfog­ták. Az elfo­gás­kor a férfi gép­ko­csi­já­ban olyan tár­gya­kat talál­tak, ame­lye­ket aznap, két gyön­gyö­si ingat­lan­ba tör­tént betö­rés során tulaj­do­ní­tott el, vala­mint meg­ta­lál­ták a bűn­cse­lek­mé­nyek esz­kö­ze­it is.

Az addig ismert­té vált bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek mód­sze­rét és ide­jét ele­mez­ve fel­me­rült a gya­nú­ja, hogy a férfi az ország más váro­sa­i­ban is köve­tett el hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nye­ket. Az Orszá­gos Rendőr-főkapitányság bűn­ügyi elemző-értékelő szol­gá­la­tá­nak támo­ga­tá­sá­val a Nóg­rád megyei nyo­mo­zók­nak sike­rült fel­ku­tat­ni az ügy továb­bi sértettjeit.

A nyo­mo­zás során meg­ál­la­pí­tás­ra került, hogy a férfi 2014 júli­u­sá­tól 2016 decem­be­ré­ig össze­sen 59 lakás­be­tö­rést köve­tett el az ország kilenc – Nóg­rád, Pest, Heves, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun, Bara­nya, Vas, Veszp­rém és Borsod-Abaúj-Zemplén – megyé­jé­nek 18 városában.

A vád­lott jel­lem­ző­en tár­sas­há­zak leg­fel­ső eme­le­ti laká­sa­i­ba tört be, a bűn­cse­lek­mé­nye­ket a nap­pa­li órák­ban haj­tot­ta végre, amíg a sér­tet­tek a laká­suk­tól távol tar­tóz­kod­tak. A laká­sok bejá­ra­ti ajta­já­nak zár­szer­ke­ze­tét meg­ron­gál­ta, a nyí­lás­zá­rót befe­szí­tet­te, majd a helyi­sé­ge­ket átku­tat­ta és az ingat­la­nok­ból hor­doz­ha­tó szá­mí­tó­gé­pe­ket, egyéb műsza­ki cik­ke­ket, már­kás ruha­ne­műt, cipőt, kar­órát, arany és ezüst éksze­re­ket, továb­bá kész­pénzt és valu­tát tulaj­do­ní­tott el. Cse­lek­mé­nye­i­vel a sér­tet­tek­nek össze­sen közel 32 mil­lió forint kárt okozott.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ügyé­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt, a vele szem­ben kiszab­ha­tó bün­te­tés felső hatá­ra a több­szö­rös hal­ma­zat­ra és a több­szö­rös vissza­esői minő­ség­re is figye­lem­mel több mint 11 év fegyházbüntetés.