Főoldal » Hírek » Országos kiterjedtségű internetes csalássorozat elkövetői a vádlottak padján - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség vádat emelt nyolc sze­mély – köz­tük egy észak-magyarországi ille­tő­sé­gű nő és férfi – ellen, akik vala­mennyi­en része­sei vol­tak annak az orszá­gos mére­tű online csa­lás­so­ro­zat­nak, mely­nek során több tucat meg­té­vesz­tett sér­tett­nek okoz­tak ese­ten­ként száz­ezer forin­tot meg­ha­la­dó kárt 2018 máju­sa és 2019 feb­ru­ár­ja között.

Ebben az idő­szak­ban a csa­lárd hir­de­tők több inter­ne­tes hir­de­té­si felü­le­ten jár­mű­ve­ket, lakó­au­tó­kat, mobil­há­zat, kony­ha­bú­tort, fűnyí­rót, kerti trak­tort és egyéb érté­kes hasz­ná­la­ti tár­gya­kat kínál­tak igen ked­ve­ző fel­té­te­lek­kel eladás­ra anél­kül, hogy ezek­kel dol­gok­kal a való­ság­ban ren­del­kez­tek volna.

Eze­ket a lát­szó­la­gos eladó­kat segí­tet­te a most meg­vá­dolt nő és a férfi azzal, hogy utób­bi a fővá­ros­ban olyan, nehéz körül­mé­nyek között élő sze­mé­lye­ket tobor­zott, akik vál­lal­ták, hogy a nevü­ket és a jel­lem­ző­en fris­sen nyit­ta­tott folyó­szám­lá­juk szá­mát adják az álta­luk is tudott meg­té­vesz­tés­hez, majd a szám­lák­ra érke­ző vétel­árat vagy elő­le­get – némi juta­lék fejé­ben – kész­pénz­ben leszá­mol­ják az őket meg­bí­zó férfi kezé­be. A csa­lás­so­ro­zat szer­ve­zői és a pénzt átve­vő férfi között az ügy I. rendű vád­lott­ja, az 50 éves nő köz­ve­tí­tett. Az átuta­lá­so­kat köve­tő­en hop­pon maradt vásár­lók ter­mé­sze­te­sen utóbb pró­bál­tak érint­ke­zés­be lépni a vélt eladók­kal az áruk elkül­dé­se érde­ké­ben, de az egyéb­ként is sűrűn cse­rél­ge­tett tele­fo­nok egy idő után elnémultak.

A Heves Megyei Főügyész­ség a csa­lás­so­ro­zat kivi­te­le­zé­sé­ben aktí­van köz­re­mű­kö­dő, jelen­leg más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő nőt és fér­fit, mint bűn­se­gé­de­ket 103 rend­be­li bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel, illet­ve vét­sé­gé­vel vádol­ja. A hat továb­bi ter­helt­tel szem­ben foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te a vád.

A Heves Megyei Főügyész­ség három vád­lott ese­té­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, míg a töb­bi­ek­kel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést indít­vá­nyo­zott. Az ügy­ben a vár­ha­tó vagyon­el­kob­zás biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben zár alá vétel­re is sor került.