Főoldal » Archív » Országszerte fosztogatott a volt artista

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a férfi és három csa­lád­tag­ja ellen jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a követ­ke­zők miatt.

Az ecse­ri férfi és csa­lád­ja szű­kös anya­gi körül­mé­nyek közt élt, ezért az apa a meg­él­he­té­sük­höz szük­sé­ges pénzt soro­zat betö­ré­sek­ből terem­tet­te elő. A vád­lott 2014. feb­ru­ár és 2015. júni­u­sa között autó­val Deb­re­cen­től Győ­rig járta a nagy­vá­ro­so­kat és egy-egy kert­vá­ro­si öve­zet­ben kifi­gyel­te, hogy a házak­ból mikor távoz­nak el a tulaj­do­no­sok, majd azt köve­tő­en artis­ta képes­sé­ge­it fel­hasz­nál­va a csa­lá­di házak eme­le­ti abla­ka­in, terasz­aj­tó­in át tört be. Az ingat­la­nok­ból pénzt, éksze­re­ket és érté­kes, könnyen moz­dít­ha­tó műsza­ki cik­ke­ket lopott. A vád­lott 78 sér­tett­nek több mint 360 mil­lió forint kárt oko­zott, amely­ből mint­egy 51 mil­lió forint – érték­tár­gyak lefog­la­lá­sa és a sér­tet­tek­nek tör­tént kiadá­sa útján – megtérült.

A férfi fele­sé­ge és két lánya tudott a nagy össze­gű pénz ere­de­té­ről, ebből fedez­ték a min­den­na­pi meg­él­he­té­sü­ket, majd a későb­bi­ek­ben abból ingat­la­no­kat, gép­ko­csi­kat vásá­rol­tak, továb­bá céget is ala­pí­tot­tak. A bíró­ság a lopott pénz­ből vásá­rolt ingat­la­no­kat, és a nagyobb érté­kű ingó­sá­go­kat zár alá vette a sér­tet­tek által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igé­nyek biztosítására.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi és sza­bad­lá­bon véde­ke­ző három vád­lott társa ellen jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, külö­nö­sen nagy érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban mind a 4 vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá kez­de­mé­nyez­te, hogy a bíró­ság a sér­tet­tek kárá­nak meg­té­rí­té­sé­ről rendelkezzen.