Főoldal » Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség » Országszerte több napig szállodában élt, de sehol sem fizetett- A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki közel fél éven át külön­bö­ző hote­lek­ben szállt meg, majd fize­tés nél­kül távo­zott.

A vád­lott 2019. feb­ru­ár 6-án sza­ba­dult ugyan­ilyen ügy­ben elren­delt letar­tóz­ta­tá­sá­ból, majd hat nap­pal később újból fize­té­si szán­dék nél­kül vett ki egy hotel­szo­bát Haj­dú­szo­bosz­lón.

A férfi mód­sze­re az volt, hogy úgy vette igény­be a szál­lo­dai szol­gál­ta­tá­so­kat, a hotel alkal­ma­zot­ta­it meg­té­veszt­ve, hogy nem állt szán­dé­ká­ban fizet­ni a szál­lá­sért, a külön­bö­ző ellá­tá­so­kért és szol­gál­ta­tá­so­kért és arra anya­gi lehe­tő­sé­ge sem volt.

2019. feb­ru­ár 12. és novem­ber 18. közöt­ti idő­szak­ban össze­sen negy­ven szál­lo­dá­ban 164 éjsza­kát töl­tött az ország külön­bö­ző terü­le­te­in.

A vád­lott leg­több­ször inter­ne­ten keresz­tül fog­lalt szál­lást három-öt napra, de a szál­lo­dai tar­tóz­ko­dá­sa során több­ször meg is hosszab­bí­tot­ta fog­la­lá­sát. A hote­lek­ből álta­lá­ban az utol­só éjsza­ka előt­ti napon fize­tés nél­kül távo­zott és leg­több­ször még aznap este meg­szállt egy másik tele­pü­lé­sen lévő szál­lo­dá­ban.

A fér­fit 2019. novem­ber 18-án egy veres­egy­há­zi szál­lo­dá­ban elfog­ták, majd őri­zet­be vet­ték.

A vád­lott a 40 sér­tett­nek össze­sen közel 3,5 mil­lió forint kárt oko­zott, ami nem térült meg.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben 38 rend­be­li kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és 2 rend­be­li sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Indít­vá­nyoz­ta továb­bá, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tet­tek által beje­len­tett pol­gá­ri jogi igé­nye­ket érdem­ben bírál­ja el és közel egy­mil­lió forint ere­jé­ig ren­del­jen el a vád­lot­tal szem­ben vagyon­el­kob­zást.