Főoldal » Archív » Orvosára támadt a pécsi beteg - vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki 2016. júni­u­sá­ban a házi­or­vo­sá­ra támadt annak rendelőjében.

A pécsi férfi élet­tár­sá­val jelent meg az orvo­si ren­de­lő váró­já­ban a ren­de­lé­si idő előtt. Némi vára­ko­zás után az asszisz­tens beszó­lí­tot­ta őt a ren­de­lő­be, ahol a férfi az orvos­sal szem­ben helyet fog­lalt, a pana­szok­ra vonat­ko­zó kér­dés­re azon­ban nem ő, hanem élet­tár­sa vála­szolt. Miu­tán a dok­tor jelez­te, hogy a pana­szo­kat a beteg­től sze­ret­né hal­la­ni, a férfi inge­rült lett, szi­dal­maz­ni kezd­te az orvost, majd a szék­ről fel­áll­va az asz­ta­lon lévő nap­tárt egy kaszá­ló moz­du­lat­tal a dok­tor arcá­ba ütötte.

A cse­lek­mény során az orvos nem sérült meg, a pécsi férfi maga­tar­tá­sa ugyan­ak­kor köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek minő­sül, amit a tör­vény egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del büntetni.