Főoldal » Archív » Orvosi maszkban, játékpisztollyal raboltak Miskolcon 8 évvel ezelőtt

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három férfi ellen fegy­ve­re­sen és cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lot­tak közül ket­ten test­vé­rek, és az egyi­kü­ket 2012. év ele­jén elhagy­ta az élet­tár­sa, így egye­dül kel­lett gon­dos­kod­nia a nála maradt három gyer­me­ké­ről. Emi­att nehéz anya­gi körül­mé­nyek közé került, és test­vé­ré­vel közö­sen elha­tá­roz­ták, hogy bűn­cse­lek­mény útján fog­nak pénz­hez jutni. A ter­ve­zés­be egyi­kük barát­ját, a har­ma­dik vád­lot­tat is bevon­ták, aki vál­lal­ta, hogy segít nekik.

2012. júli­us köze­pén Sajó­szent­pé­ter­ről Mis­kolc­ra utaz­tak, maguk­kal hoz­tak egy játék­pisz­tolyt, orvo­si száj­masz­kot és háti­zsá­kot. A város­ban sétál­gat­va keres­get­tek meg­fe­le­lő helyet, ami­kor a dél­utá­ni órák­ban ész­re­vet­tek egy kis­bol­tot. A vád­lot­tak közül ket­ten vásár­lást szín­lel­ve bemen­tek a bolt­ba és fel­mér­ték a hely­ze­tet, miu­tán tapasz­tal­ták, hogy csak az eladó tar­tóz­ko­dik bent, kijöt­tek, és meg­be­szél­ték, hogy kira­bol­ják az üzle­tet. Egyi­kük fel­vet­te a masz­kot, a másik ken­dő­vel takar­ta el az arcát, így men­tek be a bolt­ba, míg a har­ma­dik vád­lott az utcán figyelt.

Az üzlet­ben az arcát ken­dő­vel elta­ka­ró férfi elő­vet­te a játék­pisz­tolyt - amely meg­je­le­né­sé­ben tel­je­sen meg­egye­zett egy való­di lőfegy­ver­rel -, és azzal meg­fe­nye­get­te az eladót, fel­szó­lít­va arra, hogy adja át a bevé­telt. Az eladó meg­ijedt a pisz­toly­tól, és min­den ellen­ke­zés nél­kül a kasszá­ban lévő 38 000 forin­tot kivet­te, és a vád­lot­tak által átadott háti­zsák­ba pakol­ta be.

A vád­lot­tak ezután távoz­tak, és elő­ze­tes meg­egye­zé­sük sze­rint külön-külön men­tek a távol­sá­gi autóbusz-pályaudvarra, útköz­ben az orvo­si masz­kot hasz­nált vád­lott a száj­masz­kot eldobta.

Sajó­szent­pé­ter­re haza­ér­ve, a pénzt meg­szá­mol­ták, majd úgy dön­töt­tek, hogy azt a gyer­me­ke­it egye­dül neve­lő apa tart­sa meg.

A vád­lot­tak közül ket­ten letar­tóz­ta­tás­ban van­nak, míg egyi­kük bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll. Az ügyész­ség mind­hár­muk­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a kész­pénzt meg­tar­tó vád­lott tekin­te­té­ben az elkö­ve­té­si érték­kel egye­ző össze­gű vagyon­el­kob­zást is indítványozta.