Főoldal » Hírek » Orvosra és ápolóra támadt - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy ren­de­lő­in­té­zet­be akart bejut­ni, majd az őt meg­aka­dá­lyo­zó orvos­ra, illet­ve ápo­ló­ra támadt.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2020 már­ci­u­sá­ban sze­re­tett volna mell­kas rönt­gen vizs­gá­la­ton részt venni egy érdi egész­ség­ügyi inté­zet­ben. A bejá­rat­nál közöl­ték, hogy a jár­vány­ügyi elő­írá­sok miatt erre nem tud­nak sort kerí­te­ni. A férfi elment, de rövid időn belül vissza­tért, és be akart jutni az épü­let­be, de a koráb­ban közölt ok miatt nem enged­ték be. Az elkö­ve­tő ezen fel­dü­hö­dött, és a bejá­rat­nál lét­re­ho­zott elő­szű­rő pon­tot kike­rül­ve mégis bement. A belső bejá­rat előtt azon­ban útját állta egy orvos és egy ápoló azzal, hogy nem mehet tovább. A férfi erre mind­ket­te­jü­ket meg­tá­mad­ta és bán­tal­maz­ta. Csak a segít­sé­gük­re siető újabb alkal­ma­zott és egy biz­ton­sá­gi őr segít­sé­gé­vel sike­rült végül az elkö­ve­tőt a sér­tet­tek­nek föld­re kény­sze­rí­te­ni.

Az orvos és az ápoló a táma­dás követ­kez­té­ben zúzott illet­ve hor­zso­lá­sos, könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ved­tek.

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat.