Főoldal » Archív » Orvosra támadt egy budapesti rendelőben - előzetes letartóztatásba került

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság a pár nap­pal ezelőt­ti bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó 26 éves fér­fit elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyezte. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 26 éves férfi 2016. novem­ber 11. nap­ján a kora dél­utá­ni órák­ban meg­je­lent a VIII. kerü­le­ti, Szi­gony utcai ren­de­lő­in­té­zet­ben, döröm­bölt az ajtón, majd agresszí­ven az ott ren­de­lő házi­or­vos­tól nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­szer fel­írá­sát köve­tel­te. Miu­tán az orvos szak­mai okok­ból meg­ta­gad­ta a gya­nú­sí­tott kéré­sét, a férfi őt több­ször meg­rúg­ta és meg­ütöt­te, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett könnyebb sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságon.

A gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­tű, a mos­ta­ni eljá­rás­ban ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­ményt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, vala­mint több más bün­te­tő­el­já­rás is folyik vele szem­ben, ezért az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bűn­is­mét­lés veszé­lye reális.

A férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát a fenti ok alap­ján a bíró­ság is meg­ala­po­zott­nak talál­ta, ezért a gya­nú­sí­tot­tat köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyezte.

A vég­zés nem jogerős.

A fenti ügy­ben a nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság VIII. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga teljesíti.