Főoldal » Hírek » Összefogtak a korábbi zárkatársak az idős sértettel szemben - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a két - 30 és 31 éves - kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, akik azért szö­vet­kez­tek egy­más­sal, hogy a fia­ta­labb vád­lott főbér­lő­jé­től meg­té­vesz­tés vagy fenye­ge­tés útján pénzt szerezzenek.

A vád­lot­tak 2020 tava­szán zár­ka­tár­sak vol­tak a bör­tön­ben. Sza­ba­du­lá­suk után a fia­ta­labb vád­lott azzal keres­te meg tár­sát, hogy az idős, hiszé­keny főbér­lő­jé­től koráb­bi lakás­bér­le­ti jog­vi­szo­nyok­ra hivat­ko­zás­sal pénzt lehet­ne kizsarolni.

Az idő­sebb vád­lott ezután 2020 máju­sá­ban a tár­sá­tól kapott infor­má­ci­ók alap­ján fel­ke­res­te a sér­tet­tet, aki­nek elő­ad­ta, hogy az egyik koráb­bi albér­lő­je nevé­ben jár el, és köve­tel­te tőle a koráb­ban kifi­ze­tett kau­ció vissza­fi­ze­té­sét, azon­ban a sér­tett okirat­tal iga­zol­ta a vád­lott­nak, hogy ez már koráb­ban meg­tör­tént. Miu­tán a vád­lott látta, hogy a sér­tet­tet nem sike­rült meg­té­vesz­te­nie, élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te az idős, kiszol­gál­ta­tott fér­fit, aki félel­mé­ben végül 79.000 forin­tot fize­tett ki a vád­lott­nak, amin tár­sá­val megosztozott.

A vád­lot­tak ezután egy újabb köve­te­lést talál­tak ki közö­sen: az idő­sebb vád­lott a pénz átvé­te­lé­nek más­nap­ján újra fel­ke­res­te a sér­tet­tet, aki­től ekkor azért köve­telt pénzt, mert állí­tá­sa sze­rint az egyik koráb­bi albér­lő nagy érté­kű lap­top­ja a sér­tett­nél maradt, ezért 300.000,-Ft-ot kell fizet­nie. A sér­tet­tet azon­ban ekkor sem sike­rült meg­té­vesz­te­ni­ük, ezért a vád­lott újra bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te meg a fér­fit, míg a másik vád­lott – ráerő­sít­ve a társa által elő­adott fenye­ge­tés­re – fel­aján­lot­ta a sér­tett­nek, hogy elkí­sé­ri a bank­ba leven­ni a köve­telt pénzt.

A pénz­fel­vé­tel során eljá­ró banki alkal­ma­zott azon­ban fur­csál­ta, hogy a férfi szo­ká­sá­val ellen­tét­ben újra nagyobb össze­gű kész­pénzt akar fel­ven­ni a szám­lá­já­ról, ille­tő­leg ész­lel­te rajta a félel­met és zava­ro­dott­sá­got is, ezért érte­sí­tet­te a kapos­vá­ri rendőröket. 

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az idő­sebb – fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt álló – vád­lot­tal, és fia­ta­labb, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő tár­sá­val szem­ben egy­aránt bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.