Főoldal » Hírek » Összerugdosta, elvette a kulcsát és bezárta a lakásba élettársát – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se, kap­cso­la­ti erő­szak, garáz­da­ság és magán­lak­sér­tés miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a hosszabb időn át tartó, rend­sze­res bán­tal­ma­zá­sok mel­lett egy alka­lom­mal a kul­csot elvé­ve bezár­ta az élet­tár­sát a lakás­ba. Miu­tán a nő az any­já­hoz mene­kült, oda is követ­te és a nagy­ka­put besza­kít­va beron­tott az ingatlanba. 

A több­szö­rö­sen bün­te­tett kecs­ke­mé­ti férfi a bör­tön­ből sza­ba­dul­va ismer­ke­dett meg és léte­sí­tett élet­tár­si kap­cso­la­tot a nővel. Egy idő után a vád­lott a négy fal között rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta a nőt. Erre azt köve­tő­en derült fény, hogy a férfi 2023. janu­ár 24-én este ököl­lel arcon ütöt­te az élet­tár­sát, aki az ütés­től elesett. Ezután a férfi a föl­dön fekvő sér­tet­tet test­szer­te meg­rug­dos­ta. A meg­fé­lem­lí­tett nőtől elvet­te a lakás­kul­csát is, majd belül­ről bezár­ta a bejá­ra­ti ajtót, a kul­csot pedig elrej­tet­te. Közöl­te vele, hogy az ötö­dik eme­le­ti lakás­ból csak úgy tud kijut­ni, ha leugrik.

Más­nap a nő az any­já­hoz mene­kült, ám a vád­lott ott is meg­je­lent és az utcán trá­gár sza­vak kísé­re­té­ben han­go­san köve­tel­te, hogy a nő men­jen vele haza. Bár a kaput rug­dos­va pró­bál­ko­zott a beju­tás­sal is, ekkor az még nem sike­rült neki. Követ­ke­ző nap reg­gel ismét fel­ke­res­te az élet­tár­sát, ő azon­ban nem jött ki az ingat­lan­ból. Ekkor a férfi a lemez­ka­put besza­kí­tot­ta és kia­bál­va beron­tott a sér­tett csa­lád­já­nak por­tá­já­ra. Ami­kor meg­tud­ta, hogy idő­köz­ben érte­sí­tet­ték a rend­őrö­ket, a férfi elme­ne­kült a helyszínről.

Az ügyész­ség a fér­fit kap­cso­la­ti erő­szak és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, továb­bá magán­lak­sér­tés és garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.