Főoldal » Hírek » Összesen 37 év szabadságvesztést szabtak ki a fél milliárd forintot meghaladó összegű adót elcsaló bűnszervezet tagjaira - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 50 éves fér­fi­val és négy tár­sá­val szem­ben, akik fél mil­li­árd forin­tot meg­ha­la­dó adót csal­tak el egy cég­há­ló­za­ton keresz­tül. A vád­lot­tak­kal szem­ben - hosszú­ra nyúlt tár­gya­lás­so­ro­zat után, 24 tár­gya­lá­si napot köve­tő­en - a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék 2021 feb­ru­ár­já­ban hozott íté­le­tet. Az eljá­rás azért is húzó­dott el több, mint két és fél évig, mert a vád­lot­tak több­ször a tár­gya­lást meg­elő­ző­en vál­tot­tak védőt, ezért a tár­gya­lást el kel­lett napolni.

A Balaton-parti szék­he­lyű Kft. vagyon­vé­del­mi tevé­keny­sé­get vég­zett, azon­ban a szol­gál­ta­tást név­le­ge­sen nem a cég, hanem a vád­lott és tár­sai által a Kft. alá szer­ve­zett cég­pi­ra­mis­ban műkö­dő alvál­lal­ko­zók nyúj­tot­ták. Ezek­hez a cégek­hez vol­tak beje­lent­ve azok a vagyon­őrök, akik­nek a fog­lal­koz­ta­tá­sa után járó köz­ter­he­ket azon­ban nem fizet­ték meg, ami­vel három év alatt össze­sen 340 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

Az 50 éves férfi veze­té­se alatt álló bűn­szer­ve­zet cég­há­ló­za­tá­ban a haszon­hú­zó fővál­lal­ko­zás alá beszer­ve­zett gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok valós gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem foly­tat­tak, a vagyon­őri szol­gál­ta­tás ellen­ér­té­ke csak keresz­tül folyt a bank­szám­lá­ju­kon, amit a mun­ka­vál­la­lók jut­ta­tá­sa­i­nak kifi­ze­té­se után a vád­lot­tak kész­pénz­ben fel­vet­tek. A cégek az álta­lá­nos for­gal­mi adó beval­lá­si köte­le­zett­sé­gük­nek sem tet­tek ele­get, hanem a cég­pi­ra­mis­ban felet­tük álló gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok részé­re valót­lan tar­tal­mú szám­lá­kat bocsá­tot­tak ki, melyet végül a fővál­lal­ko­zás állí­tott be a köny­ve­lé­sé­be és az adó­be­val­lá­sa­i­ba. A vád­lot­tak ezen maga­tar­tá­suk­kal Áfa adó­nem­ben 226 mil­lió forint kárt okoztak.

A bűn­szer­ve­zet által az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek oko­zott összes vagyo­ni hát­rány össze­ge végül meg­ha­lad­ta az 550 mil­lió forintot.

A Somogy Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tak ellen 2018 nya­rán emelt vádat. A bíró­sá­gi szak­ban a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék össze­sen 24 tár­gya­lá­si napot tar­tott a bonyo­lult és nagy ter­je­del­mű ügy­ben rész­ben azért, mert a vád­lot­tak igye­kez­tek minél inkább elhúz­ni az eljá­rást, így több eset­ben elő­for­dult, hogy köz­vet­le­nül a tár­gya­lá­si napot meg­elő­ző­en vál­tot­tak védőt, mely miatt a kitű­zött tár­gya­lást el kel­lett napolni.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék végül az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en – a bűn­szer­ve­zet­ben tör­tént elkö­ve­tést is meg­ál­la­pít­va – ítél­te el a vád­lot­ta­kat, akik közül a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­re 10 év, ille­tő­leg az egyik több­szö­rö­sen bűn­tett elő­éle­tű tár­sá­ra 12 év fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki, míg a továb­bi három vád­lot­tat 3 és 7 év közöt­ti sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.