Főoldal » Hírek » Összetörte az autót, majd megállás nélkül továbbhajtott - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség cser­ben­ha­gyás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő tavaly a két ünnep között Kecs­ke­mé­ten autó­val köz­le­ked­ve elő­zés során fel­haj­tott a belső for­gal­mi sáv szé­lén kiala­kí­tott jár­da­szi­get­re, majd az úttest­re vissza­tér­ve neki­üt­kö­zött a mel­let­te sza­bá­lyo­san hala­dó jármű bal orrá­nak. Annak elle­né­re, hogy az ütkö­zést ész­lel­te, a vád­lott meg­ál­lás nél­kül tovább­haj­tott.

A vád­irat sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett ceg­lé­di férfi 2021. decem­ber 27-én, dél­után, Kecs­ke­mé­ten, a pár­hu­za­mos köz­le­ke­dés­re alkal­mas Izsá­ki úton a város­köz­pont irá­nyá­ba haladt gép­ko­csi­val, majd a vele azo­nos irány­ba köz­le­ke­dő sze­mély­gép­ko­csi elő­zé­sé­be kez­dett. Mivel ennek során jár­mű­vét nem az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en kor­má­nyoz­ta, előbb neki­üt­kö­zött, majd fel­haj­tott a for­gal­mi sávo­kat elvá­lasz­tó jár­da­szi­get­re. Az úttest­re vissza­tér­ve ezután jár­mű­ve ele­jé­vel neki­üt­kö­zött a mel­let­te sza­bá­lyo­san elha­la­dó sze­mély­au­tó bal olda­lá­nak. A bal­eset­ben nem sérült meg senki.

A vét­kes sofőr annak elle­né­re, hogy az ütkö­zést ész­lel­te, nem állt meg és a hely­szín­ről anél­kül távo­zott, hogy meg­győ­ző­dött volna arról, hogy az össze­tört jármű veze­tő­je megsérült-e, segít­ség­nyúj­tás­ra szorul-e.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott az elő­zés­re, az útvi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő köz­le­ke­dés­re és bal­eset ese­tén a meg­ál­lá­si, segít­ség­nyúj­tá­si köte­le­zett­ség­re vonat­ko­zó KRESZ sza­bá­lyo­kat meg­szeg­te.

Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső­nek szá­mí­tó fér­fit cser­ben­ha­gyás vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben elzá­rás kisza­bá­sát, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­za. A jelen­leg más ügy­ben jog­erős fegy­ház­bün­te­té­sét töltő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság hoz dön­tést.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készül­tek.