Főoldal » Hírek » Összevesztek a láthatáson – nyakon szúrta volt élettársát - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség ma indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy 15 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel támadt gyer­me­ke apjára.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ittas nő és a férfi 2021. júni­us 5. nap­ján, éjjel 11 óra körül keve­re­dett vitá­ba egy megye­be­li kis­te­le­pü­lé­sen a közös gyer­me­kük lát­ha­tá­sa miatt. A vita során a nő magá­hoz vett egy nagy kony­ha­kést és azzal a kis­ko­rút kezé­ben tartó és elfor­du­ló sér­tet­tet tar­kón szúr­ta. A férfi a szú­rás követ­kez­té­ben kór­há­zi ellá­tás­ra szo­rult, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se keletkezett.

Az ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a nő letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon meg­tar­tan­dó ülé­sén fog dönteni.