Főoldal » Hírek » Osztrák rendőrök segítségével elfogott embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak az iráni fér­fi­nak, aki cso­mag­tar­tó­ban csem­pé­szett ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a Német­or­szág­ban élő gya­nú­sí­tott egy autó­val érke­zett Magyar­or­szág­ra azért, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pésszen Nyugat-Európába. A férfi 2022. már­ci­us 26. nap­ján, éjfél­kor vett fel a jár­mű­be Ruzsa kül­te­rü­le­tén 2, magát török állam­pol­gár­sá­gú­nak valló sze­mélyt, aki­ket a férfi meg­bí­zói jut­tat­tak át ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­té­re Szer­bi­á­ból. Az elkö­ve­tő Auszt­ria irá­nyá­ba indult volna, de az oszt­rák és magyar rend­őrök rövid­del az elin­du­lást köve­tő­en iga­zol­tat­ták, majd őri­zet­be vet­ték. A gya­nú­sí­tott uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re.

Az ügyé­szi indít­vány­nak a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sén helyt adott és elren­del­te a letar­tóz­ta­tást. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.