Főoldal » Hírek » Békés Vármegyei Főügyészség » Öt börtönt kapott a gyermekeit terrorizáló apa- a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Béké­si Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján 2 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, 2 rend­be­li testi sér­tés bűn­tet­te, vala­mint kap­cso­la­ti erő­szak vét­sé­ge miatt ítélt el pén­te­ken a Béké­si Járás­bí­ró­ság egy 32 éves mező­be­ré­nyi fér­fit, aki válo­ga­tott módon bán­tal­maz­ta 3 és 7 éves gyer­me­ke­it, vala­mint fele­sé­gét is.

A házas­pár­nak hat kis­ko­rú gyer­me­ke van, ezek közül ötöt a ható­sá­gok kiemel­tek a csa­lád­ból és csak egy gyer­me­ket nevel­tek saját ház­tar­tá­suk­ban. Ugyan­ak­kor a ható­ság enge­dé­lyez­te szá­muk­ra, hogy a szü­lők­kel való kap­cso­lat­tar­tás cél­já­ból gyer­me­ke­i­ket meg­ha­tá­ro­zott idő­szak­ra maguk­hoz vegyék, így 2020. janu­ár 5. és 31. között a 3 és a 7 éves fiú­gyer­me­kek a házas­pár mező­be­ré­nyi ott­ho­ná­ban tar­tóz­kod­tak. Ezen idő­szak alatt a mun­ka­nél­kü­li férfi, aki egész nap szá­mí­tó­gé­pes játé­ko­kat ját­szott, agresszí­ven visel­ke­dett a gyer­me­kek­kel és fele­sé­gé­vel. Napi szin­ten ter­ro­ri­zál­ta, több­ször és külön­fé­le módon bán­tal­maz­ta őket. Így a 3 éves kis­fi­út több­ször pél­dá­ul azzal bün­tet­te, hogy egy légy­csa­pó­val egy­más után szám­ta­lan alka­lom­mal nagy erő­vel meg­ütöt­te, lábát ciga­ret­ta­pa­rázzsal meg­éget­te, tes­tét csip­ked­te. A bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben a kis­gyer­mek össze­sen 19 rend­be­li, 8 napon túl gyó­gyu­ló – köz­tük II. fokú égési – sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A 7 éves kis­gyer­me­ket szin­tén több­ször meg­ütöt­te, arcát pár­ná­ba nyom­ta addig, amíg ful­do­kol­ni kez­dett, ille­tő­leg egy 7,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel a tenye­rét több­ször meg­szúr­ta és meg­vág­ta. A férfi a fele­sé­gét sem kímél­te: a lábát, comb­ját rend­sze­re­sen meg­ütöt­te, meg­rúg­ta, a fejét a fal­nak verte, az egyik alka­lom­mal azért, mert nem vágott fel ele­gen­dő tűzi­fát, egy másik alka­lom­mal pedig azért, mert a sér­tett rászólt, hogy a kály­há­ból a hamut ne a sző­nyeg­re seperje.

A Béké­si Járás­bí­ró­ság a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 5 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, 5 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, a két kis­ko­rú sér­tett vonat­ko­zá­sá­ban a szü­lői fel­ügye­le­ti jogát meg­szün­tet­te, elko­boz­ta tőle a bűn­cse­lek­mény esz­kö­zé­ül hasz­nált kést, vala­mint köte­lez­te őt az eljá­rás során fel­me­rült több mint 650.000 forin­tos bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az íté­let nem jog­erős, mert bár azt az ügyész­ség tudo­má­sul vette, a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be elle­ne elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san a kisza­bott bün­te­tés eny­hí­té­se végett.