Főoldal » Hírek » Öt bűncselekményt követett el három hét alatt – FOTÓKKAL - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san, kisebb érték­re üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal, nemes­fém­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki néhány hónap­pal az előző bün­te­té­sé­ből tör­tént sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en soro­za­to­san köve­tett el újabb bűncselekményeket.

A bün­te­tett elő­éle­tű 23 éves vád­lott 2020 augusz­tu­sá­ban sza­ba­dult a szin­tén vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt vele szem­ben kisza­bott több éves bör­tön­bün­te­tés­ből, majd – mivel rend­sze­res és állan­dó jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett – elha­tá­roz­ta, hogy lakó­he­lyé­hez köze­li házak­ba való betö­rés útján fog pénzt szerezni.

A vád­lott ezért 2020 decem­be­ré­ben a laka­tok levá­gá­sá­val, az ajtók fel­fe­szí­té­sé­vel (1. kép) vagy az abla­kok betö­ré­sé­vel két lakó­in­gat­lan­ba, egy mel­lék­épü­let­be és két lakó­ko­csi­ba is bement, ahon­nan össze­sen 277.185 forint érték­ben műsza­ki cik­ke­ket, szer­szá­mo­kat, éksze­re­ket, kész­pénzt és könnyen érté­ke­sít­he­tő egyéb vagyon­tár­gya­kat lopott, de olyan is elő­for­dult, hogy az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott és alkal­mi társa az egyik ingat­lan udva­rá­ról egy gép­jár­mű­vet vit­tek el, ami­vel azon­ban nem sok­kal később az árok­ba haj­tot­tak (2. kép).

A lopá­so­kon és a jármű önké­nyes elvé­te­lén túl­me­nő­en a fér­fi­nak a bíró­ság előtt magán­lak­sér­tés és ron­gá­lás miatt is felel­nie kell, mivel elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en bot­tal és desz­ká­val (3. kép) fel­fegy­ver­kez­ve berúg­ta az egyik isme­rő­se ingat­la­ná­nak kapu­ját, majd miu­tán az udva­ron tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek a házba mene­kül­tek előle, a vád­lott egy fej­szé­vel a ház bejá­ra­ti ajta­ját, a vil­lany­óra szek­rényt és egy abla­kot is meg­ron­gált, mellyel össze­sen 95.000 forint kárt okozott.

Ezt köve­tő­en a sió­fo­ki nyo­mo­zók elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a fér­fit, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, és köz­ügyek­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A fény­ké­pek a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készültek.