Főoldal » Archív » Öt és fél évet kapott a zsaroló uzsorás

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság 5 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te azt a 36 éves bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit, aki üzlet­sze­rű­en fog­lal­ko­zott uzso­ra­köl­csö­nök nyújtásával.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a koráb­ban kül­föl­dön dol­go­zó vád­lott 2015. novem­be­ré­től 2017. ápri­li­sá­ig a lakó­he­lyén, egy somo­gyi kis köz­ség­ben, Kőkú­ton, az álta­la jól ismert falu­be­li­ek rászo­rult hely­ze­tét kihasz­nál­va 14 sér­tett­nek rend­sze­re­sen adott köl­csönt kama­tos kamatra.

A hal­mo­zot­tan hát­rá­nyos hely­ze­tű káro­sul­tak havi jöve­del­me jelen­tő­sen elma­radt a lét­mi­ni­mum­tól, hónapról-hónapra éltek. Ennek tuda­tá­ban a férfi a sér­tet­tek­kel mégis arány­ta­lan ellen­szol­gál­ta­tást tar­tal­ma­zó meg­ál­la­po­dá­so­kat kötött, melyek­kel jog­ta­la­nul 5.000 forint­tól 170.000 forin­tig ter­je­dő össze­gek­hez jutott. A meg­ál­la­po­dá­sok tel­je­sí­té­se a sér­tet­te­ket továb­bi nél­kü­lö­zés­nek tette ki.

Vol­tak olyan fizet­ni nem tudó sér­tet­tek, aki­ket a vád­lott azzal fenye­ge­tett meg, ha nem kapja meg a pén­zét, fel­gyújt­ja a házu­kat, bán­tal­maz­za, meg­öli őket.

A járás­bí­ró­ság a nyo­mo­zás során már letar­tóz­ta­tás­ba került fér­fit uzso­ra bűn­tet­té­ben és zsa­ro­lás bűn­tet­te kísér­le­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 5 év 6 hónap bör­tön­re, 3 év - lakó­he­lyé­ül szol­gá­ló köz­ség terü­le­té­ről - kitil­tás­ra, vala­mint 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­le­tet a Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség tudo­má­sul vette, továb­bá indít­vá­nyoz­ta a vád­lott sza­bad­láb­ra helye­zé­si kérel­mé­nek eluta­sí­tá­sát és a kény­szer­in­téz­ke­dés fenn­tar­tá­sát. A dön­tés nem jog­erős, mivel – az ügyész­sé­gi indít­vány sze­rint letar­tóz­ta­tás­ban mara­dó - vád­lott és védő­je fel­men­té­sért fellebbezett.