Főoldal » Hírek » Öt év börtön várhat az embercsempészre - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 31 éves fér­fi­val szem­ben, aki négy török állam­pol­gárt pró­bált jog­el­le­ne­sen Magyar­or­szág­ról Cseh­or­szág­ba szállítani.

Az ukrán-magyar ket­tős állam­pol­gár­sá­gú férfi Cseh­or­szág­ban taxi­so­főr­ként dol­go­zott. 2021 már­ci­u­sá­ban egy isme­ret­len sze­mély­től tele­fo­non kapott meg­bí­zást arra, hogy négy török állam­pol­gárt szál­lít­son el Német­or­szág­ba. Bár tuda­tá­ban volt annak, hogy a törö­kök a szük­sé­ges okmá­nyok­kal nem ren­del­kez­nek, Cseh­or­szá­gig vál­lal­ta a fuvart, 1.200 euróért.

A négy sze­mélyt a meg­be­szél­tek sze­rint Vecsé­sen vette fel autó­já­val és Balas­sa­gyar­ma­tig szál­lí­tot­ta őket, miköz­ben folya­ma­to­san tar­tot­ta a kap­cso­la­tot meg­bí­zó­já­val. A város­ban egy áru­ház­nál kitet­te uta­sa­it és terep­szem­lét tart­va egye­dül kelt át a szlo­vák hatá­ron. Úgy ítél­te meg, hogy veszé­lyes lenne itt átkel­ni a hatá­ron, ezért vissza­ment uta­sa­i­ért és Esz­ter­gom felé vet­ték az irány, azon­ban még Balas­sa­gyar­ma­ton egy rend­őri ellen­őr­zé­sen lebuktak. 

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a vád­lott a közel 200.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is fizes­se meg. Arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, az ügyész­ség 5 év bör­tön­bün­te­tés és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt (un. mér­té­kes indítvány).

A férfi a bíró­ság dön­té­sét letar­tóz­ta­tás­ban várja.